velikost textu

K otázce vzniku státu Volžských Bulharů a východních Slovanů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K otázce vzniku státu Volžských Bulharů a východních Slovanů
Název v angličtině:
About the Origin of the States of the Volga Bulghars and East Slavs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Bürger
Vedoucí:
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Oponent:
PhDr. Pavel Smrž
Id práce:
188266
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Volžští Bulhaři|Kyjevská Rus|Chazaři|christianizace|islamizace|stát v raném středověku|kočovníci ve východoevropské stepi
Klíčová slova v angličtině:
the Volga Bulhars|the Kievan Rus'|the Khazars|Christianization|Islamization|state in the early Middle Ages|nomads in the Eastern European steppe
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá nejstaršími dějinami Volžských Bulharů a východních Slovanů, dvou navzájem se ovlivňujících sousedů, kteří se ovšem odlišovali svým původem, jazykem, ale také způsobem života, materiální a duchovní kulturou a zahraničněpolitickou orientací. Důraz je kladen na proces vzniku volžsko-bulharského a východoslovanského státu, přičemž jsou komparovány tři pro tento proces klíčové faktory – dálkový obchod, navázání diplomatických vazeb se silnějšími sousedy a přijetí monoteistického náboženství.
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis summarizes the oldest history of the Volga Bulghars and East Slavs, the two mutually influencing neighbours that nevertheless differed in their origin, language and also their way of living, material and spiritual culture and foreign political orientation. The process of the origin of Volga Bulghars State and East Slaves State is emphasized; three key factors are compared – long distance trade, establishing diplomatic ties to stronger neighbours and acceptance of a monotheistic religion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Bürger 460 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Bürger 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Bürger 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 434 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Smrž 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 154 kB