velikost textu

Vorové v zákoně - vůdcové zločinců postsovětského světa (od "perestrojky" k dnešku)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vorové v zákoně - vůdcové zločinců postsovětského světa (od "perestrojky" k dnešku)
Název v angličtině:
Thieves in law - post-soviet criminal world leaders (from "perestroica" until today)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Dluhoš, Th.D.
Vedoucí:
Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.
Oponent:
PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.
Id práce:
188265
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (BECESC)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
27. 7. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
SSSR, Rusko, vorové v zákoně, kriminologie, profesionální zločin, organizovaný zločin
Klíčová slova v angličtině:
USSR, Russia, thieves in law, criminology, professional crime, organized crime
Abstrakt:
Práce se věnuje vorům v zákoně jakožto vůdcům ruskojazyčných zločineckých organizací. Na základě analýzy dostupných zdrojů a jejich historického, kriminologicky zaměřeného zpracování se zkoumá hypotéza, že zločinnost představovaná vory v zákoně si ve svém boji proti společnosti vytváří specifickou formu sebeobrany. Součástí práce má být i odpověď na otázku, nakolik je dnešní rozdělení na staré a nové vory aktuální a zda se tento svět ve stálé vazbě na jej obklopující prostředí modernizoval. Autor postupuje ve své analýze od role vora v zákoně jako individuality působící v neustálém napětí se společností k charakterizování vorů v zákoně a k vazbám, kterými jsou spojeni. Zaměřuje se i na mocenské struktury, kterým se vorové v zákoně podřizují. Autor tak sleduje celkový obraz lídrů vorovského světa a jeho případné modernizace. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The work deals with thieves in law as chiefs of Russian-language criminal organizations. On the basis of an analysis of available sources, and their historical, criminologically focused processing, there is examined a hypothesis that criminality represented by the thieves in law creates in its fight against the society a specific form of self-defence. Part of the work being also an answer to a question to what extent today´s division into old and new vors is topical, and whether this world has modernized in permanent relation to the environment surrounding it. The author proceeds in his analysis from the role of the thief in law as the individuality acting in constant tension with the society to the characterization of the thieves in law and to relations by which they are connected. He also focuses on power structures to which the thieves in law are subordinated. Thus, the author pursues an overall picture of chiefs of the Vor world and its possible modernization. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 5.62 MB