velikost textu

Vzdělávání dítěte s narušenou komunikační schopností na základní škole běžného typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání dítěte s narušenou komunikační schopností na základní škole běžného typu
Název v angličtině:
Education of a child with impaired communication abilities in elementary school ordinary type
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Dudáčková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Id práce:
188249
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, autismus, Aspergerův syndrom, inkluze, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
Impaired communication ability, developmental dysphasia, autism, Asperger syndrome, inclusion, case study
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vzděláváním dětí s komunikačními problémy na běžné základní škole. V teoretické části je popsán ontogenetický vývoj řeči, poruchy řeči a jazykové roviny. Druhá kapitola se zabývá komunikací a narušenou komunikační schopností. Je zde také zařazena podkapitola o autismu, Aspergerově syndromu, vývojové dysfázii a zásadách komunikace s dětmi s výše zmíněným znevýhodněním. Jsou zde také vysvětleny pojmy alternativní a augmentativní komunikace, pojem inkluze s jeho legislativním rámcem a vývojem po roce 1989, kde je zmíněn Rámcově vzdělávací plán a stručná charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk a matematika. Praktická část popisuje zvládání první třídy u dětí s autismem, vývojovou dysfázii a Aspergerovým syndromem. Zvláště pak zvládání matematiky a Českého jazyka. Jsou zde zpracované případové studie a rozhovory s učitelkami, které tyto děti vedly v první třídě. V závěru je uvedeno několik doporučení pro pedagogickou praxi.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the education of children with communication problems at a regular primary school. The theoretical part describes the ontogenetic development of speech, speech disorders and language planes. The second chapter deals with communication and impaired communication capability. There is also a subchapter on autism, Asperger's syndrome, developmental dysphasia and the principles of communication with children with the above disadvantage. The concepts of alternative and augmentative communication, the concept of inclusion with its legislative framework and development after 1989, where the Framework's educational plan and the brief characteristics of the educational field Czech Language and Mathematics are mentioned, are also explained here. The practical part describes first-class coping in children with autism, developmental dysphasia and Asperger's syndrome. Especially the coping of mathematics and the Czech language. There are elaborate case studies and interviews with teachers who led these children in first class. In conclusion, several recommendations for pedagogical practice are made.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Dudáčková 685 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Gabriela Dudáčková 4.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Dudáčková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Dudáčková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 879 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Horynová 789 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB