velikost textu

Vzdělávání dítěte s narušeným vývojem řeči v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání dítěte s narušeným vývojem řeči v předškolním věku
Název v angličtině:
Education of a child with impaired speech development in preschool age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Vondráčková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Id práce:
188247
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
narušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, předškolní věk, integrace, inkluze, narušená komunikační schopnost, běžná mateřská škola, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
impaired speech development, developmental dysphasia, preschool age, integration, inclusion, impaired comunication ability, regular kindergarten, case study
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se věnuje problematice vývojové dysfázie u dětí v předškolním věku. Struktura práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První kapitola v teoretické části vymezuje narušený vývoj řeči v rámci narušené komunikační schopnosti a pro srovnání je uvedena kapitola shrnující vývoj řeči v normě. Druhá kapitola podrobně charakterizuje vývojovou dysfázii. Její vymezení je rozděleno na terminologické a etiologické hledisko, rozbor symptomů v konkrétních oblastech dětského vývoje, dále součásti procesu diagnostiky a všeobecný model terapie. Zároveň jsou v rámci kapitoly shrnuty možnosti předškolního vzdělávání dítěte s diagnózou vývojové dysfázie v České republice. Praktická část je realizována jako kvalitativní výzkum. Konkrétně je zpracována jako případová studie s komplexním profilem dítěte s vývojovou dysfázií – rodinnou, osobní a školní anamnézou. Cílem výzkumné části je zhodnotit schopnost participace na programu v běžné mateřské škole u konkrétního dítěte zařazeného do běžného kolektivu. Pro sběr dat jsou využity metody rozhovoru, analýzy lékařské dokumentace a přímého pozorování v prostředí mateřské školy. Na základě informací získaných z rozhovoru a z lékařských zpráv jsou během pozorování také identifikovány konkrétní projevy vývojové dysfázie. Vyhodnocení výsledků zdůrazňuje závislost schopnosti samostatného plnění pokynů na konkrétním typu pokynů ze strany pedagoga. Z výsledků pozorování je na závěr vytvořeno srovnání výhod a nevýhod inkluze aplikované na konkrétní případ. KLÍČOVÁ SLOVA narušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, předškolní věk, integrace, inkluze, narušená komunikační schopnost, běžná mateřská škola, případová studie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with problematics of preschool age children with diagnosis of developmental dysphasia. This thesis is divided into the theoretical and practical part. The first theoretical chapter defines the impaired speech development in the context of impaired communication ability and compares it with intact speech development. The developmental dysphasia is characterized in detail in the following chapter. Its definition is mentioned in terms of terminology and etiology, followed by the analysis of symptoms in specific areas of child development. There are also included the components of the diagnosis process and a general model of therapy. The chapter furthermore summarizes the educational opportunities of preschool age children with this diagnosis in the Czech Republic. The research part is executed as qualitative, concretely compiled as a case study with complex profile of a particular child – divided into family, personal and school anamnesis. The purpose of the research part is to evaluate the ability of participation on organized daily activities in regular kindergarten applied to a particular child included in a regular collective. The methods of interview, medical documentation analysis and direct observation in the kindergarten environment are used for data collection. Based on information obtained from the interview and medical reports, specific symptoms of developmental dysphasia during the observation are identified. The conclusion of this research emphasizes that the ability to accomplish the instruction without support depends on the type of specific teacher’s instruction. In the conclusion, the advantages and disadvantages in this case of educational process of inclusion are also compared. KEYWORDS impaired speech development, developmental dysphasia, preschool age, integration, inclusion, impaired comunication ability, regular kindergarten, case study
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Vondráčková 782 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Vondráčková 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Vondráčková 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 746 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB