velikost textu

Logopedická intervence u osob s Parkinsonovou nemocí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedická intervence u osob s Parkinsonovou nemocí
Název v angličtině:
Speech therapy for Parkinson's disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Procházková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Id práce:
188244
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Logopedická intervence, Parkinsonova nemoc, dysartrie, dysfagie, hypokinetická dysartrie, logopedie u osob s Parkinsonovou nemocí, neurodegenerativní onemocnění.
Klíčová slova v angličtině:
Speech therapy, Parkinson´s disease, dysarthria, hypokinetic dysarthria, dysphagia, speech therapy for Parkinson´s disease.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá popisem narušené komunikační schopnosti doprovázející Parkinsonovu nemoc. Je standardně rozdělena na dvě části- teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou, s využitím dostupné odborné české i zahraniční literatury, zpracovány současné poznatky o této neurodegenerativní chorobě. V práci je popsána její etiologie, symptomatologie a možnosti diagnostiky a léčby. Dále jsou zpracovány dostupné informace o narušené komunikační schopnosti provázející toto onemocnění. Nejčastěji se u nemocných Parkinsonovou chorobou lze setkat s hypokinetickou, či hyperkinetickou dysartrií a dysfagií. Zmíněny jsou i další přidružené obtíže v komunikaci jako amimie či porozumění řeči. V poslední kapitole teoretické části je věnována pozornost logopedické intervenci, stručně je popsána terapie, diagnostika a vliv farmakologie a neurochirurgických zákroků na komunikační schopnosti jedinců s Parkinsonovou nemocí. Výzkumná část analyzuje komunikační schopnosti osob s Parkinsonovou nemocí. Hlavním cílem bylo zmapovat narušenou komunikační schopnost pomocí Testu 3F: Dysartrický profil a pomocí strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů zjistit, jaké obtíže nejvíce vnímají sami klienti a jejich okolí. U všech zkoumaných osob byla provedena osobní i rodinná anamnéza, vždy zaměřená na obtíže v komunikaci informantů. Při výzkumu byla použita metoda strukturovaného a polostrukturovaného rozhovoru, vlastního pozorování a metoda testování. Pozorování bylo prováděno od ledna 2017 do dubna 2018. Závěr práce dokazuje, že zkoumaní klienti s Parkinsonovou nemocí mají výrazně narušené všechny oblasti motorické realizace řeči a především to, že právě toto narušení velmi ovlivňuje kvalitu jejich vlastního života i života jejich blízkých.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis presents an analysis of speech impairments accompanying Parkinson's disease. This paper is divided into two sections – theoretical and practical. The first section gives a brief overview of available Czech and foreign literature and articles about this neurodegenerative disease. The section examines the questions of its aetiology, symptomatology, diagnostics and treatment. There can be found also a description of speech impairment connected with this disease, which is mainly hypokinetic and hyperkinetic dysarthria and dysphagia. It also deals with the problem of other limitations in communication such as facial bradykinesia or speech intelligibility. In the last chapter of theoretical part is described speech therapy and intervention with the emphasis on therapy, diagnostics and the effects of pharmacology an non-pharmacological treatment such as deep brain stimulation on speech performance in Parkinson's disease. The research part analyses speech impairment of people with Parkinson's disease. The aim of this diploma thesis was examination of this speech impairment using the Test 3F: Dysarthria profile and patient's own perception of this specific speech disorder. In this paper are presented eight case studies focusing on speech of clients with Parkinson's disease. The results were conducted by semi- structured and structured interviews, my own observations and the method of testing. The investigation started in January 2017 and was finished in April 2018. The results highlighted that particular clients with Parkinson's disease have shown significant impairment in their communication and above all, this diploma thesis demonstrated that speech and language disorders associated with Parkinson's disease have a huge impact on patient's quality of life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Procházková 1.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Procházková 3.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Procházková 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Procházková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB