velikost textu

Důsledky legislativních změn pro realizaci pěstounské péče n přechodnou dobu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důsledky legislativních změn pro realizaci pěstounské péče n přechodnou dobu
Název v angličtině:
Impact of legislative changes for implementation of forster care for temporary period
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Amálie Nedbalová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
188241
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pěstounská péče na přechodnou dobu, osoba v evidenci, pěstoun, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
Klíčová slova v angličtině:
foster care for a temporary period, person in evidence, foster parents, socio-legal protection of children, substitute family care
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá nejnovější formou náhradní rodinné péče (NRP), která je v České republice poskytována – pěstounskou péčí na přechodnou dobu (PPPD). Úvodní kapitoly se zaměřují na celý systém sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Na pozadí těchto obecnějších informací je představen a do kontextu uveden institut PPPD, jeho vymezení oproti pěstounské péči a dalším formám NRP, s nimiž je často zaměňován, a to vše na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve kterém je PPPD legislativně ukotvena. Popsán je nejen současný stav, ale také vybrané klíčové změny, které přinesly novely tohoto zákona v letech 2006 a 2013. Dalšími prameny jsou občanský zákoník z roku 2012 a odborná literatura, které je však k této problematice velmi málo. Proto práce čerpá také z četných podkladů dostupných na internetu a poznatky jsou usouvztažňovány s osobními zkušenostmi autorky a dalších pěstounů na přechodnou dobu s realizací PPPD. Práce se kromě aktuálního legislativního ukotvení PPPD zabývá také vývojem PPPD a problematikou přípravy žadatelů o NRP. Jedna kapitola je věnována dvěma specifickým situacím dětí, které do PPPD mohou přijít – dítě nezletilé matky a dítě matky jiné národnosti. Cílem práce je poskytnout čtenáři základní vhled do celé problematiky, pojmenovat úskalí a rizika, které PPPD a její současná právní úprava přináší, a navrhnout některá jejich možná řešení, osvětlit, proč je NRP většinou lepší variantou než péče ústavní, a také upozornit na různé mýty, které o PPPD kolují.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis studies the latest form of substitute family care in the Czech Republic – foster care for a temporary period (FCTP). The introductory chapters focus on the entire socio-legal protection of children in the Czech Republic. After this general background information follows an introduction of the FCPT institute, legislated in Act No 359/1999, and its distinctness from foster care and other forms of substitute family care often interchanged with FCPT. The description is not limited to the current state but contains selected key changes brought by the amendments to this act in 2006 and 2013. Further sources are the Civil Code from 2012 and the limited professional literature concerning this topic. Hence, the thesis also uses material available on the internet and the findings are extended by the personal experience of the author and other FCPT parents (with the realization of FCPT). Besides analyzing the current legislation for FCPT, the thesis also studies the development of FCPT and the problematics of preparing applicants for substitute family care. One chapter is devoted to two specific cases of children eligible for FCPT – child of a minor and child of a foreigner. The aim of this thesis is to provide a basic overview of the entire problematics, terming possible difficulties and risks induced by FCPT and its current legislation, and to suggest viable solutions. The author clarifies the advantages of substitute family care as compared to institutional care and turns attention to common misconceptions about FCTP.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Amálie Nedbalová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Amálie Nedbalová 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Amálie Nedbalová 376 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB