velikost textu

Možnosti rozvoje komunikačních dovednosltí v předškolním věku v rámci mimoškolních aktivit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti rozvoje komunikačních dovednosltí v předškolním věku v rámci mimoškolních aktivit
Název v angličtině:
Speech Therapy in Mainstream Preschoool Education in Extracurricular Activities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavla Šusterová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Id práce:
188238
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikační schopnost, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, předškolní věk, mimoškolní aktivity
Klíčová slova v angličtině:
communication ability, impaired communication ability, speech therapy, preschool education, extracurricular activities
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním tématem diplomové práce jsou možnosti rozvoje komunikačních dovedností v předškolním věku v rámci mimoškolních aktivit. Předmětem výzkumného šetření je kvalitativní výzkum s cílem zjistit vliv skupinových lekcí logopedické intervence na komunikační dovednosti dětí navštěvujících běžnou mateřskou školu. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – část teoretická a část praktická. Teoretická část poskytuje základní informace o celkovém vývoji dítěte od narození do nástupu do školy. Popsán je tedy vývoj motorických schopností dítěte, vývoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání) a vývoj komunikační schopnosti dítěte. Každá část obsahuje mimo jiné i informace o možnostech stimulace jednotlivých oblastí vývoje dítěte. Dále teoretická část vymezuje a popisuje narušenou komunikační schopnost. Detailně se práce věnuje těm druhům narušené komunikační schopnosti, které jsou v dětské populaci nejčastější. V návaznosti na výzkumné šetření je popsána i narušená komunikační schopnost u osob s vadou sluchu. Praktická část je pojata jako kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda skupinové lekce logopedické intervence mají vliv na vývoj komunikačních dovedností dětí v předškolním věku. Dílčím cílem výzkumného šetření je tvorba dvanácti plánů skupinových lekcí zaměřených na problémové oblasti komunikačních dovedností respondentů výzkumu. Přehled problémových oblastí komunikačních dovedností byl sestaven na základě vstupní orientační diagnostiky komunikačních dovedností, která probíhala u každého respondenta individuálně. KLÍČOVÁ SLOVA komunikační schopnost, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, předškolní věk, mimoškolní aktivity
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main topic of the Master's thesis are the possibilities of development of communication abilities during the preschool age through extracurricular activities. The research study is qualitative and its goal is to determine the effect of group speech therapy sessions on the communication abilities of children attending a mainstream preschool. The Master's thesis is divided into two parts – a theoretical and a practical part. The theoretical part provides basic information about the overall development of children from the time of birth until reaching school age. It describes the development of children's motor skills, the development of sensory perception (visual and auditory perception) and the development of communication abilities. Each part also contains information about the possibilities of stimulating the individual areas of development. The theoretical part also defines and describes impaired communication ability. The thesis deals in more detail with the types of impaired communication ability which occur frequently in population. Based on the research study, a description of impaired communication ability in hearing-impaired people is provided. The practical part consists of a qualitative research study. The goal of the study is to determine whether group speech therapy sessions affect the development of communication abilities in preschool children. A secondary goal of the research study is the development of twelve group session plans which focus on problem areas of communication abilities in the study participants. The overview of problem areas is based on initial diagnostic assessments of communication abilities. Assessments were carried out individually for each participant. KEYWORDS communication ability, impaired communication ability, speech therapy, preschool education, extracurricular activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Šusterová 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Pavla Šusterová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Šusterová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Šusterová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB