velikost textu

Projekce narušené komunikační schopnosti do dětské kresby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projekce narušené komunikační schopnosti do dětské kresby
Název v angličtině:
Projection of disrupted communication ability in children's drawing
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Zderadičková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Id práce:
188236
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Grafomotorika, komunikace, kresba, mladší školní věk, lidská postava, vývojová dysfázie
Klíčová slova v angličtině:
Graphomotorics, communication, drawing, younger school age, human figure, developmental dysphasia
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na speciálně-pedagogické téma a sleduje, jak se narušená komunikační schopnost projeví do dětské kresby. Práce je rozdělena na dvě části. První část je tvořena teoretickými poznatky, které vycházejí z odborné literatury. Jsou zde části věnovány komunikaci, řeči, jazyku, dále narušené komunikační schopnosti, kde je nejvíce analyzována vývojová dysfázie. Pozornost je věnována dětem ve věku mladšího školního věku, jejich kresbě a grafomotorice. Část praktická je tvořena kvalitativním šetřením, které bylo provedeno v základních školách a v domácím prostředí. K výzkumu byly použity metody a techniky - rozhovor, pozorování, kazuistika a analýza výsledku činnosti. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se promítá narušená komunikační schopnost, konkrétně vývojová dysfázie do dětské kresby. Porovnat kresby žáků s vývojovou dysfázií s kresbami dětí bez narušené komunikační schopnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Grafomotorika, komunikace, kresba, mladší školní věk, lidská postava, vývojová dysfázie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The master thesis is focused on a special pedagogical topic and observes how disrupted communication impacts on children's drawing. The thesis consists of two parts - theoretical and practical part. The first one is about the theoretical findings, which proceed from the professional literature. There are the parts here regarding communication, speech and language and the disrupted communication ability - most concentrated on a question of developmental dysphasia. The close attention has been paid to children in their younger school age, their communication abilities, their drawing ability and graphomotor activity. The practical part of this master thesis has been formed by a qualitative survey realized with children at elementary schools and their home environment. Different methods and techniques - interviews, observation, case interpretation and analysis of activity results. The main objective of this thesis is to to find out and to describe - how the disrupted communication ability of children - specifically developmental dysphasia is projected into children drawing. The corresponding demonstration has been based on a comparison between drawings of pupils with communication problems and drawings of children without any communication problems. KEYWORDS Graphomotorics, communication, drawing, younger school age, human figure, developmental dysphasia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Zderadičková 5.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Zderadičková 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Zderadičková 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Zderadičková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 971 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB