velikost textu

Práce s pamětníky ve výuce historie na primární škole.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce s pamětníky ve výuce historie na primární škole.
Název v angličtině:
Interview with witnesses in the teaching of history in primary school.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kamila Tomanová
Vedoucí:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Id práce:
188224
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Člověk a jeho svět, historické myšlení, mezigenerační vztahy, mezigenerační učení, pozitivní přístup k seniorům, paměť, projektové vyučování, beseda s pamětníky, orální historie
Klíčová slova v angličtině:
A man and his world, historical thinking, intergenerational relations, intergenerational learning, positive attitude towards seniors, memory, project teaching, discussion with contemporary witnesses, oral history
Abstrakt:
ABSTRAKT Klíčovým tématem této práce je podpora a rozvoj mezigeneračních vztahů a učení mezi žáky mladšího školního věku a seniory. U vyučování vlastivědy v tradičním pojetí se objevují dva zásadní problémy. V prvé řadě jde o to, že děti se učí dějinám pomocí abstraktních pojmů, které jim mnohdy nejsou jasné. Na to se váže další problém, kdy je výklad pro žáky málo konkrétní, neumí si některé historické situace představit. Právě v tomto nám mohou pomoci vzpomínky pamětníků, díky kterým si děti mohou výklad dějin přiblížit. Proto je v současném školním vzdělávání potřebné najít a užívat takový způsob vyučování historie, který žáky zaujme. Tím se podnítí jejich zájem o minulost natolik, že budou sami mít snahu o další vzdělávání na toto téma. Díky tomu mohou získat různé úhly pohledu na historii jejich rodiny, místa bydliště i širších souvislostí českých dějin. Vnitřně motivovaný zájem žáků je tím, čeho chceme při výuce dosáhnout. Pomocí činností, které žáky aktivizují, můžeme cílit na rozvoj kritického myšlení při výuce historie. První část práce se zabývá teoretickými poznatky autorů, kteří se danými tématy zabývali. Jde o koncept paměti se všemi jejími aspekty, historické myšlení a jeho utváření, psychologický vývoj dítěte, mezigenerační vztahy, mezigenerační učení a metody orální historie s ohledem na všechny jejich úskalí a nástrahy. Vlastní návrh projektu přináší možný postup při realizaci propojení žáků 1. stupně ZŠ a pamětníků. Cíle jsou v prvé řadě aktivní mezigenerační spolupráce. Následně pak zájem žáků i seniorů o další spolupráci na základě společné besedy a jejich aktivní propojení během besedy, které podpoří i mezigenerační vztahy v rámci vlastní rodiny. KLÍČOVÁ SLOVA Člověk a jeho svět, historické myšlení, mezigenerační vztahy, mezigenerační učení, pozitivní přístup k seniorům, paměť, projektové vyučování, beseda s pamětníky, orální historie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the thesis is the support and the development of the relationship among different generations and learning among pupils of younger age and elderly people. Teaching national history in a traditional way brings two main problems. Firstly, children learn history through abstract terms, which they are not acquainted with. It is followed by another problem, when the presentation for pupils is not in detail and they cannot imagine most of the historical situations. Memories of contemporary witnesses can help us to solve these problems, because thanks to these memories pupils can better understand historical situations. Therefore, it is necessary to find and use such a way of teaching history in the current education, which would be interesting for pupils. Such a way would encourage an interest of pupils about history and further education. Thanks to this, they can gain different points of view about the background of their family, the place of birth and also about the Czech history. Inner motivation is what we want to achieve. By using activities which stimulate pupils we can develop critical thinking while teaching history. The first part of my thesis deals with theoretical knowledge of the authors who concern with the themes of the concept of memory with all its aspects, historical thinking and its development, psychological development of a child, intergenerational relationships, learning among generations and methods of oral history with respect to all their pitfalls. The proposal itself brings a possible technique used for realization of connection between the first stage pupils at elementary schools and contemporary witnesses. The aim is mainly in active intergenerational cooperation followed by an interest of pupils and contemporary witnesses in next cooperation based on discussions and their active connection during discussions, which should also support intergenerational relationships in families. KEY WORDS A man and his world, historical thinking, intergenerational relations, intergenerational learning, positive attitude towards seniors, memory, project teaching, discussion with contemporary witnesses, oral history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kamila Tomanová 2.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kamila Tomanová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kamila Tomanová 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB