velikost textu

Karnizmus ako neviditeľná ideológia: (Ne)máme na výber.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karnizmus ako neviditeľná ideológia: (Ne)máme na výber.
Název v češtině:
Karnismus jako neviditelná ideologie: (Ne)máme na výběr.
Název v angličtině:
Carnism as an invisible ideology: We do (not) have a choice.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Dupláková
Vedoucí:
PhDr. Tereza Vandrovcová
Oponent:
Mgr. Jaromír Mazák
Id práce:
188216
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
karnizmus|mäso|jedlé a nejedlé zvieratá|kognitívna disonancia|obranné mechanizmy|ideológia|vegánstvo|spoločnosť
Klíčová slova v angličtině:
carnism|meat|edible and non-edible animals|cognitive disonance|defense mechanisms|ideology|veganism|society
Abstrakt:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá konceptom karnizmu. Karnizmus je neviditeľná ideológia, ktorá ľuďom dovoľuje jesť len niektoré zvieratá, ktoré sú im umelo predkladané ako jedlé (zvyšné sú nejedlé), a ktorá im pomáha prekonávať nepríjemné pocity vyvolané konzumáciou mäsa týchto zvierat, aby si tak zabezpečila svoje miesto v spoločnosti. Autorka najprv skúma historický a socio-kultúrny kontext vývoja vnímania mäsa v spoločnosti a odhaľuje prevažne kultúrne a náboženské vplyvy na rozdelenie zvierat na jedlé a nejedlé. V ďalšej časti autorka vysvetľuje charakter karnizmu, ktorého hlavnými znakmi sú univerzálnosť, používanie násilia a neviditeľnosť. Zisťuje, že pomocou týchto a ďalších obranných mechanizmov, karnizmus, ako dominantná ideológia, podsúva ľuďom svoje hodnoty bez toho, aby si to uvedomovali. Na záver sa autorka práce venuje rizikám, ktoré karnizmus môže predstavovať a analyzuje riešenia, ktoré by mohli vylepšiť situáciu v spoločnosti. Kľúčové slová: karnizmus, mäso, jedlé a nejedlé zvieratá, kognitívna disonancia, obranné mechanizmy, ideológia, vegánstvo, spoločnosť
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with the concept of carnism. Carnism is an invisible ideology that allows people to eat only some animals that are artificially presented to them as edible (the remaining are not edible), and that helps them overcome the unpleasant feelings caused by the consumption of these animals in order to secure its place in society. Author of this paper first examines the historical and socio-cultural context of evolution of the perception of meat in society and reveals predominantly cultural and religious influences on the clasification of animals as edible and non-edible. In the next chapter she explains character of carnism, of which main features are universality, use of violence and invisibility. Author finds that by using these and other defensive mechanisms, carnism, as a dominant ideology, replaces values with its own. Finally, author addresses the risks that carnism may cause and analyzes solutions that could improve the situation in the society. Key words: carnism, meat, edible and non-edible animals, cognitive disonance, defense mechanisms, ideology, veganism, society
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Dupláková 983 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Dupláková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Dupláková 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Vandrovcová 647 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaromír Mazák 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB