velikost textu

Možnosti a bariéry aktivního trávení volného času z pohledu studentů střední školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti a bariéry aktivního trávení volného času z pohledu studentů střední školy
Název v angličtině:
The opportunities and obstacles of active leisure time from the perspective of the secondary school students
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Dvořáková
Vedoucí:
PhDr. Daniela Lautnerová
Oponent:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Id práce:
188201
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volný čas, volnočasové instituce, adolescent, motivace, životní styl, střední škola
Klíčová slova v angličtině:
leisure time, leisure institutions, adolescent, motivation, lifestyle, high school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce s názvem „Možnosti a bariéry aktivního trávení volného času z pohledu studentů střední školy“ pojednává o volném čase studentů vybrané střední školy. Hlavním cílem je získat informace o jejich možnostech a překážkách v rámci volného času. Teoretická část největší pozornost věnuje tématu volný čas a vývojové období adolescence, a to napříč kapitolami. Neopomíjí ani související téma motivace, životní styl nebo technologie ve volném čase. Praktická část vyhodnocuje dotazníkové šetření a zkoumá, jakými aktivitami studenti střední školy naplňují volný čas, a zjišťuje, jaké jsou jejich možnosti a naopak bariéry ve volném čase. Na závěr jsem zrealizovala analýzu volnočasových institucí, na základě které byla vytvořena online mapa volnočasových institucí, ve kterých studenti mohou smysluplně trávit volný čas a být aktivní. Přínosné pro pedagogickou praxi jsou výsledky šetření, které mohou poskytnout zpětnou vazbu pro danou školu, ale také pro pedagogickou praxi na střední škole obecně.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis called „The opportunities and obstacles of active leisure time from the perspective of the high school students“ deals with the leisure time of selected high school students. The main aim is get information about their possibilities and obstacles in their leisure time. The theoretical part focuses on the themes leisure time and the development period of adolescence across chapters. That part does not miss the related theme of motivation, lifestyle and technology in leisure time. The practical part evaluates the questionnaire survey and examines activities high school students in their free time, and finds out their possibilities and barriers in their leisure time. Finally, I realized an analysis of leisure institutions and created an online map of leisure institutions where students can spend their time and be active. Beneficial for pedagogical practice are results of the survey which provide feedback for the school, but also for pedagogical practice in high school in general.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Dvořáková 1.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Dvořáková 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Dvořáková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Dvořáková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Daniela Lautnerová 352 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB