velikost textu

Právní aspekty asistované reprodukce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty asistované reprodukce
Název v angličtině:
Legal aspects of assisted reproduction
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Nicol Thalerová
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
188195
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistovaná reprodukce, neplodnost, IVF, dárcovství gamet, určování otcovství, domněnky otcovství
Klíčová slova v angličtině:
assisted reproduction, infertility, IVF, gamete donation, determination of paternity, presumptions of fatherhood
Abstrakt:
Abstrakt Reprodukční medicína v současnosti představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících léčebných oborů. Historickým mezníkem rozvoje léčebných metod v oblasti asistované reprodukce bylo právě narození Louise Joy Brown jako prvního dítěte počatého mimotělním oplodněním, čili in vitro. V souvislosti s technologickým pokrokem v léčbě sterility se rozvinuly diskuze ohledně etické přípustnosti těchto metod. Na aktuální stav medicíny a dostupných technologií byla nutná odpovídající reakce platného práva. Vznikla tak potřeba právně regulovat tento obor, ať už se jedná o zakotvení paternitní domněnky, pokud jde o určení otcovství k dítěti počatému pomocí umělého oplodnění, tak také úpravu základních podmínek přístupu k metodám asistované reprodukce. Původně byla právní úprava umělého oplodnění zakotvena pouze v prováděcím právním předpise Ministerstva zdravotnictví, jelikož se na reprodukční technologie nahlíželo jako na oblast zcela novou. Dnes je oblast asistované reprodukce komplexně upravena v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Práce se zabývá právní úpravou asistované reprodukce a zaměřuje se na kontroverzní metody a postupy, spočívající ve výběru pohlaví potomka (tzv. laboratorní sexting), dárcovství gamet, dárcovskou anonymitou, právní úpravu náhradního mateřství, jelikož metody asistované reprodukce představují jedinou možnost odnošení dítěte náhradní matkou. První kapitola této práce upravuje příčiny neplodnosti muže i ženy. Na uvedené navazuje kapitola druhá, která se komplexně zabývá jednotlivými medicínskými postupy, kterými je sterilita muže či ženy řešena. Text kapitoly třetí pojednává o postavení lidského embrya z hlediska biologického, filozofického a právního. Kapitola čtvrtá rozebírá nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v oblasti asistované reprodukce. Kapitola pátá upravuje právní aspekty asistované reprodukce, konkrétně dárcovství lidských zárodečných buněk a s tím související dárcovskou anonymitu, volbu pohlaví potomka, kryokozervaci lidského embrya jakož i právo dítěte znát svůj genetický původ. Na uvedené navazuje kapitola šestá, navrhující právní úpravu asistované reprodukce de lege ferenda. Text kapitoly sedmé se zabývá základními domněnkami otcovství s důrazem na určování otcovství k dítěti počatému pomocí metod asistované reprodukce. Kapitola osmá pojednává o náhradním mateřství a kapitola devátá vymezuje právní úpravu asistované reprodukce ve Spojeném království, jehož právní úprava je velmi liberální a rovněž v Italské republice, která v podstatě odpovídá názoru Vatikánu na oblast umělého oplodnění a je tak velmi restriktivní.
Abstract v angličtině:
Abstract Reproductive Medicine currently represents one of the fastest growing medical fields. The birth of Louise Joy Brown as the first baby conceived in vitro fertilization or in vitro, is considered being the historic milestone in development of the treatement methods in assised reproducion. Ethical discussions regarding the admissibility of these methods have developed as a result of technological advance of the infertility treatment. Adequate response of applicable law was required on the currant state of medicine which resulted in the need to regulate legally this field whether it's about establishing of assumption of fatherhood with regard to determination of fatherhood of a child conceived through artificial insemination, as well as determination of the basic conditions for the access to assisted reproductive techniques. Originally, the legislation of artificial insemination was defined only in the implementing regulation of the Ministry of Health, as the reproductive technologies were entirely new area. Today, the area of assisted reproduction is regulated in Act no. 373/2011. This thesis deals with the regulation of the assisted reproduction and it focuses on the controversial methods and procedures which are based on child sex selection, gamete donation and donor anonymity and also it deals with the collision of the assisted reproduction presented by the public legal system and the surrogacy which is the only method, how the surrogate mother can be fertilized. In the first chapter of this thesis, the causes of man and woman infertility are mentioned. The second chapter deals with the various medical procedures that sterility male or female must solve. The third chapter discusses the status of the human embryo from the biological, philosophical and legal view. The fourth chapter discusses the most important decisions of the European Court of Human Rights in the field of assisted reproduction. The fifth chapter deals with the legal aspects of assisted reproduction, especifically with the problem of human gamets´ donation and anonmity of related donor, choosing of gender of cryoconservationed human embryos as well as the child's right to know their genetic origin. The sixth chapter specifies the legislation of Assisted Reproduction de lege ferenda. The text of the seventh chapter deals with the basic assumption of fatherhood with emphasis on determining paternity of a child who was conceived by using methods of assisted reproduction. The Chapter eight discusses the problem of a surrogate motherhood. The ninth chapter defines the legal regulation of assisted reproduction in the United Kingdom where the rules are really liberal and in Italy, which view reflects the strict standpoint of the Vatican.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nicol Thalerová 4.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Nicol Thalerová 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nicol Thalerová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nicol Thalerová 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 518 kB