velikost textu

Způsoby skončení pracovního poměru v ČR a v Peru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsoby skončení pracovního poměru v ČR a v Peru
Název v angličtině:
Ways of Termination of Employment in Czech Republic and in Peru
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Vlčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
188177
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
skončení pracovního poměru – pracovní právo – pracovní poměr – zaměstnanec – zaměstnavatel - pracovní právo v Peru – skončení pracovního poměru v Peru
Klíčová slova v angličtině:
employment termination – labour law – employment - employee – employer – Peruvian labour law – employment termination in Peru
Abstrakt:
Shrnutí Cílem této rigorózní práce bylo systematicky popsat způsoby skončení pracovního poměru v českém právním řádu, v peruánském právním řádu a vybrané instituty vzájemně porovnat. Předkládanou práci lze pomyslně rozdělit na tři části – první část popisující českou právní úpravu skončení pracovního poměru, druhou část upravující peruánskou právní úpravu a poslední část obsahující jejich vzájemné srovnání, vyzdvihující oblasti možné inspirace. První kapitola je věnována obecně pracovnímu právu v České republice, popisuje jeho pojem, zásady a funkce, specifika pracovního práva a jeho zasazení do systému českého právního řádu. Druhá kapitola popisuje pracovní poměr, jeho prvky a vznik. Třetí kapitola popisuje všechny způsoby skončení pracovního poměru, jak právním jednáním, tak právní událostí. Je zde kladen důraz na výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o nejproblematičtější způsob skončení pracovního poměru s nejobsáhlejší zákonnou úpravou. Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány peruánské úpravě. Stejně jako v české části je první z těchto kapitol věnována pracovnímu právu obecně. V tomto případě je obecná kapitola uchopena tak, že popisuje prameny pracovního práva v Peru, dále teorie vzniku pracovního práva jako právního odvětví, pracovní poměr a pojem jistoty zaměstnání. Pátá kapitola pak stručně popisuje jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru, stejně jako v české úpravě je nejširší pozornost věnována výpovědi ze strany zaměstnavatele, které je rovněž v peruánské právní úpravě věnována nejširší pozornost. Poslední šestá kapitola se věnuje srovnání předešlých dvou samostatných částí, jsou zde obě úpravy hodnoceny, je upozorňováno jak na jejich podobnosti, tak rozdíly. Samotný závěr práce je věnován oblastem možné vzájemné inspirace obou zemí v úpravách de lege ferenda. Seznam klíčových slov skončení pracovního poměru – pracovní právo – pracovní poměr – zaměstnanec – zaměstnavatel – pracovní právo v Peru – skončení pracovního poměru v Peru 117
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this rigorosum thesis was to systematically describe the ways of termination of employment from the point of view of Czech law, Peruvian law and selected institutes and to compare each other. The presented work can be divided into three parts – the first part describing the Czech legislation on termination of employment, the second part examining Peruvian law and the last part containing their mutual comparison, highlighting areas of possible inspiration. The first chapter is devoted to general labour law in the Czech Republic, it describes its concept, principles and functions, the specifics of labour law and its placement in the system of Czech legal order. The second chapter describes the employment relationship, its elements and its origin. The third chapter describes all forms of termination of employment, both by legal action and by legal event. The emphasis is put on termination of employment by the employer, as this is the most problematic way of terminating the employment with the most comprehensive legal regulation. The fourth and the fifth chapters are dedicated to Peruvian legal regulation. As in the Czech section, the first chapter is devoted to general labour law. In this case, the general chapter is grasped in a way that describes the sources of labour law in Peru, the theory of labour law as a legal sector, the employment relationship and the concept of job security. The fifth chapter then briefly describes the individual ways of terminating the employment relationship, as in the Czech version, the widest attention is paid to termination by the employer. The last sixth chapter deals with the comparison of the previous separate sections, both regulations are evaluated and their similarities and differences are highlighted. The conclusion of the thesis is devoted to areas of possible mutual inspiration of both countries from the perspective of de lege ferenda. Keywords employment termination – labour law – employment - employee – employer – Peruvian labour law – employment termination in Peru Title of rigorous thesis Ways of Termination of Employment in Czech Republic and in Peru 118
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Vlčková 776 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Vlčková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Vlčková 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB