velikost textu

Strukturní analýza molekulárních krystalů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strukturní analýza molekulárních krystalů
Název v angličtině:
Structure analysis of molecular crystals
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Janíček
Vedoucí:
RNDr. Ivana Císařová, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Konzultant:
RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Id práce:
188176
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění přílohy práce bylo odloženo do 17.9.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krystal, strukturní analýza, fyzikální vlastnosti
Klíčová slova v angličtině:
crystal, structure analysis, macroscopic physical properties
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se zabývá charakterizací molekulárních krystalů pomocí rentgenové strukturní analýzy. Pro studium byly vybrány báze N-carbamimidazoylisonikotinamid a 1-fenylguanidin s potenciálem pro využití na generování druhé harmonické frekvence, byly připraveny jejich soli s anorganickými kyselinami. Byl podrobněji studován fázový přechod u dusičnanu 4,6-diaminopyriminidinia pomocí rentgenové difrakce a diferenční kalorimetrie. Tento fázový přechod je spojený s thermosalientním jevem, způsobující výskok krystalu. Klíčová slova: thermosalience, rentgenová difrakce, nelineární optika, N-carbamimidazoylisonikotinamid, 1-fenylguanidin, 4,6-diaminopyrimidin.
Abstract v angličtině:
Summary: Diploma thesis covers characterization of molecular crystals by X-ray structural analysis. N-carbamimidazoylisonikotinamid and 1-phenylguanidin were chosen, because their potential use in second harmony generation. Their salts with inorganic acids were prepared and determined their structures. Phase transition of 4,6-diaminopyrimidinium nitrate was studied by x-ray diffraction and differential scanning calorimetry. This phase transition is accompanied by thermosalient effect, causing that the crystals jump. Keywords: thermosalient, jumping crystal, X-ray diffraction, non-linear optics, N-carbamimidazoylnikotinamid, 1-phenylguanidin, 4,6diaminopyrmidin.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Janíček 3.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jakub Janíček 103.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Janíček 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Janíček 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ivana Císařová, CSc. 1.5 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 726 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 154 kB