velikost textu

Inkluze žáků s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole v kontextu nové právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluze žáků s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole v kontextu nové právní úpravy
Název v angličtině:
Inclusion of pupils with autistic pectrum disorders in a common kindergartens in the context of new legislation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Růžičková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Id práce:
188172
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě předškolního věku, porucha autistického spektra, mateřská škola, výchovně vzdělávací metody, speciálně vzdělávací potřeby
Klíčová slova v angličtině:
Pre-shool child, disorder of autistic spectrum, Kindergarten, invasive methods, special educational needs
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá vzděláváním dětí s PAS v běžné mateřské škole. V teoretické části práce je popsán autismus z historického pohledu, klasifikace poruch autistického spektra a diagnostika. Dále je popsáno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, předškolní vzdělávání a vhodná podpůrná opatření pro děti s poruchami autistického spektra v předškolním věku, dále hra u dětí s poruchami autistického spektra, příklady používaných intervencí vhodné pro předškolní věk a služby pro děti a jejich rodiče. V praktické části se věnujeme tomu, jak je přistupováno k podpoře dětí s poruchami autistického spektra v běžné mateřské škole a jaké konkrétní metody při jejich vzdělávání jsou využívány. Dalším cílem bylo zjistit, jakou formou získali pedagogové znalosti ohledně metod podpory vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra. Provedli jsme dotazníkové šetření s pedagogy běžných mateřských škol, kteří vzdělávají děti s poruchami autistického spektra. K doplnění výzkumu jsme provedli rozhovor se třemi pedagogy. Z našeho výzkumu jsme zjistili, že pedagogové při vzdělávání dětí s PAS nejčastěji využívají metodu strukturovaného učení, tuto metodu udává tuzemská odborná literatura za nejvhodnější. KLÍČOVÁ SLOVA Dítě předškolního věku, porucha autistického spektra, mateřská škola, výchovně vzdělávací metody, speciálně vzdělávací potřeby.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the education of children with disorders of autistic spectrum in Kindergartens. The theoretical part describes autism from the historical point of view and also the classification of disorders of the autistic spektrum and diagnostics. Educating of children with special educational needs, preschool education, appropriate support for children with disorders of autistic spectrum in preschool age, games with children with disorders of autistic spectrum, examples of used interventions in preschool age, services for children and their parents are also described in the theoretical part. The analytical part deals with forms of support of children with autistic disorders in normal Kindergarten and which methods are used in their education. The aim of this part was to find out in what form did the pedagogues got the knowledge about methods of supporting education of children with autism disorders. We did an interviews with three pedagogues to complete the survey. From our survey we found out that the padagogues mostly use the structured learning method. This method is considered as the most appropirate in domestic literature. KEY WORDS Pre-shool child, disorder of autistic spectrum, Kindergarten, invasive methods, special educational needs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Růžičková 882 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Růžičková 336 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Růžičková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Růžičková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB