velikost textu

Vztah britské vlády k regionálním vládním orgánům ve Skotsku a Walesu po roce 1998

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah britské vlády k regionálním vládním orgánům ve Skotsku a Walesu po roce 1998
Název v angličtině:
British Government relations with territorial offices in Scotland and Wales after 1998
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Vincová
Vedoucí:
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Id práce:
188160
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
devoluce, Velká Británie, Skotsko, Wales, Scotland Office, Wales Office, britská vláda, regionální vládní orgány, decentralizace
Klíčová slova v angličtině:
devolution, Great Britain, Scotland, Wales, Scotland Office, Wales Office, UK government, government territorial offices, decentralization
Abstrakt:
Abstract Bakalářská práce „Vztah britské vlády k regionálním vládním institucím ve Skotsku a Walesu po roce 1998“ se zabývá nastavením kompetencí Scotland Office a Wales Office a zkoumá jejich vztah s britskou vládou a proměny tohoto nastavení od počátku devoluce, nastiňuje i jednání z roku 1998, které vedly k vytvoření původních devolučních zákonů, do roku 2017. Cílem práce je vysvětlit a zmapovat motivy, které vedly k danému uspořádání a pravomocím a následně vysvětlit proměnu tohoto nastavení. Tato případová studie vychází z teze, že nejsilnějším hybatelem změn je politický faktor vycházející z centra, a proto práce předkládá rozbor proměny pravomocí regionálních vládních orgánů v rámci devolučních zákonů. Ve své nosné části se práce věnuje vývoji v prvním a druhém devolučním období a předkládá analýzu toho, jaký vliv a zájem měla vláda na nastavení daného uspořádání. Důraz je kladen především na pozici státních tajemníků pro Skotsko a Wales, kteří z podstaty svých funkcí ovlivňovali v rámci Scotland Office a Wales Office politické dění v daných regionech, zároveň ale byli závislí na podpoře britské vlády a své vlastní politické strany. Závěr práce pracuje se změnami politické reprezentace nejen v rámci Velké Británie, ale také regionů keltského pásu a zkoumá, jak tyto změny ovlivnily institucionální nastavení regionálních vládních orgánů.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis “British government relations with territorial departments in Scotland and Wales after 1998“ focus its aim on describing powers of government territorial offices Scotland Office and Wales Office, examine its relations with British government and the distinctions of their powers during devolution years. The main topic of this work is to analyse and describe the motives that lead to set those powers and resolve their changes. The case study is working with assertion that main cause to these changes is the political factor rising out of the centre therefore the work submits an analysis of government devolution acts and how these acts changed institutional framework and intergovernmental relations. In its major part, the work is focused on first and second devolution stage and deals with British government intentions in territorial departments. The attention is put on the roles of the Secretaries of States for Scotland and Wales, who in the nature of their posts influenced Scottish and Welsh politics but were also dependent on British government and their political parties. In the conclusion the work aim is to provide the analysis of change of the political representation across United Kingdom and the effect of this change on devolution arrangements and powers in relation to government territorial departments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Vincová 755 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Vincová 216 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Vincová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Vincová 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 669 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB