velikost textu

Dědictví holocaustu v evropském politickém myšlení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědictví holocaustu v evropském politickém myšlení
Název v angličtině:
The Holocaust Heritage in the European Political Thought
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Dubská
Vedoucí:
Hana Kubátová, PhD.
Oponent:
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Id práce:
188159
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
holocaust, liberální demokracie, kolektivní paměť, ideologie, lidská práva
Klíčová slova v angličtině:
holocaust, liberal democracy, collective memory, ideology, human rights
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se pokouší na příkladu duchovního dědictví holocaustu ukázat na význam a roli idejí v demokratických politických systémech. Odhaluje tak skrze něj rizika současného fenoménu krize liberálních hodnot a s tím související strukturální přeměny politiky. Stať je rozdělena do tří částí, z nichž první teoreticky vymezuje předmět zkoumání, druhá se zabývá holocaustem ve vztahu k demokracii a třetí vysvětluje důvody snižování ideologického vlivu holocaustu a na příkladu jeho popírání demonstruje mechanismus aktivního narušování hodnotového rámce liberální demokracie.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis attempts to show the importance and role of ideas in democratic political systems on the example of the holocaust's spiritual heritage. Thus, it reveals through it the risks of the current phenomenon of the crisis of liberal values and the related structural transformations of politics. The article is divided into three parts, the first one theoretically defines the subject of the research, the second one deals with the Holocaust in relation to democracy, and the third one explains the reasons for reducing the ideological influence of the Holocaust and demonstrates the mechanism of active disruption of the value framework of liberal democracy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Dubská 642 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Dubská 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Dubská 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Hana Kubátová, PhD. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 153 kB