velikost textu

Speciálně pedagogická podpora dětí ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v mateřských a základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Speciálně pedagogická podpora dětí ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v mateřských a základních školách
Název v angličtině:
Special education support for children form socially exculded localities in education in preschools and primary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Wagnerová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
188145
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální znevýhodnění, žáci se sociálním znevýhodněním, sociálně vyloučená lokalita, rodina, speciálně pedagogická podpora, dílčí funkce, diagnostické testy
Klíčová slova v angličtině:
Social disadvantage, socially disadvantaged pupils, socially excluded locality, family, special education support, particulal functions, diagnostic tests
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem diplomové práce je Speciálně pedagogická podpora dětí ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v mateřských a základních školách. Práce se zabývá tématem sociálního znevýhodnění dětí předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část se zaměřuje na vymezení termínu sociální znevýhodnění a sociálně vyloučené lokality. Dále se práce zabývá vlivem rodiny na sociální učení dětí a dopady sociálního znevýhodnění na vývoj a vzdělávání. Dvě kapitoly práce se zabývají možnostmi podpory dětí se sociálním znevýhodněním. Jedna z těchto kapitol se věnuje poskytování podpůrných opatření na školách, druhá vymezuje některé strategie a programy zaměřené na rozvoj těchto dětí. Praktická část analyzuje výsledky výzkumného šetření mapujícího úroveň rozvoje vybraných dílčích funkcí u dětí pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Ve výzkumném šetření byla použita metoda testování. V rámci výzkumu bylo testováno 10 dětí pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Jejich výsledky v daných testech byly porovnány s kontrolní skupinou 10 dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Výzkumné šetření potvrdilo, že žáci se sociálním znevýhodněním vykazují v testech horší výsledky. Proto je důležitým předpokladem jejich úspěšného rozvoje systematická a intenzivní podpora. Cílem práce tedy bylo navrhnout vhodný systém podpory dětí se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání od včasné péče a podpory rodiny až po vzdělávání na základní škole. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální znevýhodnění, žáci se sociálním znevýhodněním, sociálně vyloučená lokalita, rodina, speciálně pedagogická podpora, dílčí funkce, diagnostické testy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of the master thesis is Special education support for children from socially excluded localities in education in preschools and primary schools. The thesis deals with the topic of social disadvantage of children of pre-school and elementary school age. The theoretical part is focused on defining the terms social disadvantage and socially excluded area. Furthermore, the thesis deals with the influence of the families on social learning of children and the consequences of social disadvantage on the children’s development and education. Two chapters of the thesis deal with the possibilities of support for socially disadvantaged children. One of them is devoted to the provision of support measures at schools, the other one defines some strategies and programs aimed at the development of the children. The practical part analyses the results of a research survey mapping the level of development of particular selected functions in children from socially excluded areas. The used research method was testing. The research involved testing of 10 children from socially excluded areas and their results were compared to the testing results of other 10 children who were not from socially excluded areas. The research survey confirmed that socially disadvantaged pupils show poorer results in tests. Therefore, systematic and intensive support is a key precondition for their successful development. The aim of the thesis was to propose a suitable system of support for children with social handicap in education; from pre-school support and care of the family to elementary school education. KEYWORDS Social disadvantage, socially disadvantaged pupils, socially excluded locality, family, special education support, particulal functions, diagnostic tests
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Wagnerová 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Wagnerová 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Wagnerová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Wagnerová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.24 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 848 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB