velikost textu

Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název v angličtině:
Role of school special educator at the intervention of pupils with special educational needs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Vašáková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Id práce:
188143
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní speciální pedagog, školní poradenské pracoviště, základní škola, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, intervenční a terapeutické činnosti
Klíčová slova v angličtině:
School special education teacher, school counselling centre, elementary school, pupil with special educational needs, intervention and therapeutic activities
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá rolí školního speciálního pedagoga působícího v rámci školního poradenského pracoviště na běžné základní škole. Teoretická část se zaměřuje na náplň i formy práce, pozici v rámci školy, vztahovou stránku a možnosti spolupráce s dalšími subjekty, při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Popsány jsou odborné činnosti školního speciálního pedagoga ve prospěch žáků a skupin žáků a také učitelů. V diplomové práci je také zmíněn rámcový vývoj speciální pedagogiky, dokumentační činnost a etické aspekty této profese. Praktická část se formou kvalitativního výzkumu zaměřuje na skutečnost, jak na tuto pozici nahlížejí pedagogové působící na jedné základní škole v Praze. Konkrétně se jedná o analýzu rozhovorů pěti učitelů působících na této základní škole. Následně je formou pěti kazuistik zhodnocen význam individuální práce, v podobě intervenčních a terapeutických činností, na školní výsledky žáků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of this diploma thesis is to investigate the advisory role of an elementary school special education teacher. The theoretical part of the thesis focuses on the activities and methods of the teacher’s work, his position at school and his cooperation with other entities in supporting pupils with special education needs. The special activities are described in favour of pupils, groups of pupils and teachers. The purpose of this thesis is also to describe the development of the special education discipline, documentation and ethical aspects of this profession. The practical part is focused in the form of qualitative research on the Prague elementary school teacher’s view of the special education teacher. The core of the research consists of analysis of five interviews with teachers at Prague school. Subsequently, the importance of the individual work in the form of intervention and therapeutic to be evaluated on basis of five case reports.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Vašáková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Vašáková 235 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Vašáková 224 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.24 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 153 kB