velikost textu

Neoficiální československá architektonická scéna v 80. letech 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neoficiální československá architektonická scéna v 80. letech 20. století
Název v angličtině:
Unofficial Czechoslovak Architecture Scene of the 1980s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Poláčková
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Id práce:
188142
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Architektura|urbanismus|umění|kultura|80. léta|20. století|postmodernismus|Urbanita|Malovaná architektura|Středotlací|Vokolo Vosmýho|Obecní dům|V.E.S.P.A.|Zlatí Orli|Jiří Ševčík|Benjamin Fragner|Spišská kapitula|dostavba Staroměstské radnice|Technický magazín|neoficiální|paralelní|disent
Klíčová slova v angličtině:
Architecture|urbanism|art|culture|1980s|postmodernism|„Urbanita“|„Malovaná architektura“|„Středotlací“|„Vokolo Vosmýho“|Obecní dům|V.E.S.P.A.|„Zlatí Orli“|Jiří Ševčík|Benjamin Fragner|Spišská kapitula|completion of Old Town hall|Prague|„Technický magazín“|unofficial|parallel|dissident
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje architektonickým tendencím osmdesátých let dvacátého století v Československu, které stály mimo činnost oficiálních projektových ateliérů a Svazu českých architektů. Cílem práce je na základě konkrétních příkladů volných uskupení architektů, společných výstav a dalších aktivit vytvořit plastický a pokud možno celistvý obraz dobových tendencí. V úvodní části textu je popsána dobová situace centralizované stavební výroby, která byla příčinou potřeby nejmladší a střední generace architektů usilovat o proměnu architektonické tvorby a postavení vlastní profese. V samostatných kapitolách se věnuje spolkům Středotlací, Vokolo Vosmýho, Obecní dům a Zlatí Orli. Zabývá se prvními společnými výstavami výtvarných umělců a architektů na počátku osmdesátých let a posléze výstavami malované či papírové architektury pořádanými Technickým magazínem mezi lety 1985 a 1990. Představuje činnost Jiřího Ševčíka, který byl výrazným teoretikem architektury daného období a souvisle se věnoval zprostředkování zahraniční, nejčastěji postmodernistické, teorie architektury. Práce se snaží vystihnout specifika dobové tuzemské interpretace postmodernismu a na vybraných realizacích představit aplikaci nových idejí, které architekti při svých setkáních formulovali.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the architectonic tendencies in 1980s in Czechoslovakia which were aside the stream of the official design studios and The Czech architects Union. The aim of the diploma thesis, based on the particular examples of free architectural groups, exhibitions and other activities they had in common, to create vivid and complex image of tendencies in monitored period. The situation of centralized building production is described in the introducing part - what made the youngest and middle generation of architects to attempt at the change of architectonic production and also the status of own profession. In individual chapters you can learn about syndicates „Středotlací“, „Vokolo Vosmýho“, „Obecní dům“ and „Zlatí Orli“. The first common exhibitions of graphic artists and architects in early 80s and later the exhibitions of painted/paper architecture arranged by „Technical magazine“ between 1985 and 1990 are introduced in the paper. It introduces the activity of Jiří Ševčík who was the essential theorist of contemporary architecture. He devoted his work to mediate foreign, most often postmodern, theory of architecture. The thesis is trying to pass an opinion on the specific point of view of contemporary local interpretation of postmodernism and also to introduce application of new ideas which the architects formulated at their meetings on representative buildings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Poláčková 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Poláčková 7.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Poláčková 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Poláčková 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 97 kB