velikost textu

Které aspekty motivují uživatele výměnných programů k léčbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Které aspekty motivují uživatele výměnných programů k léčbě
Název v angličtině:
Which aspects motivate users of exchange programs to treat
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Molnárová
Vedoucí:
Mgr. Ivana Čihánková
Oponent:
Mgr. Martina Semerádová
Id práce:
188136
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
závislost, drogově závislí, motivace, léčba, terapeutické komunity, harm reduction, motivační rozhovory, kontaktní centra, výměnný program, case management, kvalitativní výzkum,
Klíčová slova v angličtině:
dependency/addiction, drug addicts, treatment, therapeutic communities, motivation, harm reduction, motivational talks, contact centers, exchange programme, case management, qualitative research,
Abstrakt:
Anotace Cílem bakalářské práce s názvem Které aspekty výměnných programů vedou jejich uživatele k léčbě je představit význam a úlohu pracovníků kontaktních center v životní cestě závislého (drogově závislého klienta). Dále se zaměřit na aspekty jejich léčebného procesu díky harm reduction, které mohou vést k změně životního stylu a s tím spojené abstinence. K tomu bylo použity výpovědi pracovníků dvou k-center v jihočeském kraji, kteří tímto pomohli zmapovat jejich činnost a následně obtíže, kterými prochází závislí klienti. V teoretické části je popsána podstata závislosti, dále pojem motivace a s tím související další pojmy jako jsou např. motivační rozhovory a case management. Tato sekce zahrnuje i druhy zařízení, která poskytují služby drogově závislým (léčebny, terapeutické komunity, doléčovací centra, substituční léčby). Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, který byl tvořen z rozhovorů se čtyřmi pracovníky k-center. Následuje diskuze nad získanými výsledky a závěr celé práce. Klíčová slova: Závislost Motivace Harm reduction Motivační rozhovory Výměnný program
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of the bachelor thesis entitled Which aspects of exchange programs lead their users to treat is to introduce the importance and role of contact center workers in the life path of an addicted (drug addicted) client. Further focus on aspects of their treatment process through harm reduction, which can lead to lifestyle changes and associated abstinence. This was done by the testimonies of two k-center workers in the South Bohemian region, who helped to map their activities and consequently the difficulties of dependent clients. The theoretical part describes the nature of dependence, the concept of motivation and related terms such as motivational interviews and case management. This section also includes types of facilities that provide services to drug addicts (hospitals, therapeutic communities, aftercare centers, substitution treatments). The practical part contains qualitative research, which was created from interviews with four workers of k-centers. Followed by a discussion of the results obtained and the conclusion of the thesis. Keywords: Dependency, addiction Motivation Harm reduction Motivational talks Exchange programme
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Molnárová 515 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Molnárová 223 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Molnárová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Molnárová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Čihánková 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Semerádová 531 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB