velikost textu

Postavení Senátu PČR po 20 letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení Senátu PČR po 20 letech
Název v angličtině:
Position and role of the Czech Senate twenty years after its creation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Rameš
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
188130
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Senát, Parlament, horní komory, ústava, Česká republika, reprezentace, stabilizace, ústavní pojistka.
Klíčová slova v angličtině:
Senate, Parliament, upper chamber, Constitution, Czech republic, representation, stabilisation, constitutional safeguard.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice postavení horní komory českého Parlamentu. V této práci autor pracuje jak s primární literaturou při analýze historických momentů českého parlamentarismu, tak i přímým pozorováním účastníků, členů Senátu PČR v 11. funkčním období. Autor se specializoval na přímé pozorování fungování orgánů této instituce, zejména senátních výborů a jednání Senátu v plénu. Autor byl několik měsíců stážista Kanceláře Senátu, což mu pomohlo proniknout do každodenního fungování této parlamentní komory. V závěru stáže byl autorem iniciován výzkum mezi členy Senátu. Za pomocí Organizačního oddělení KS a senátora Jaromíra Jermáře, bylo rozdistribuováno všem členům Senátu dotazníkové šetření. Výsledky z tohoto šetření slouží jako základ pro interpretaci výzkumných otázek a zodpovězení smyslu existence horní komory českého Parlamentu. První kapitola je úvod, který představuje nejdůležitější zdroje použité v této práci, metodologii a výzkumné otázky s představením tohoto tématu. Druhá kapitola pojednává o teoretickém zarámování bikameralismů. Třetí kapitola hlouběji analyzuje historickou zkušenost s dvoukomorovým parlamentem na území Českých zemí. Čtvrtá kapitola, konečně, podrobuje výzkumu třiu hlavní oblasti, zatímco pátá kapitola shrnuje dosavadní poznání a formuluje doporučující témata pro další výzkum, protože na ně v této práci nebyl další prostor.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is dealing with the problematic position of the upper house of the czech Parliament. In this thesis author is operating as with primary literature (i.e. laws and historic constitutional documents) in analysis historical moments of the czech parliamentarism, so with direct observation of the members of the Senate (in 11th term). Author was focusing himself on direct observations of the senate committees and plenary session of the Senate. With great help of the Senate’s staff and senator Jaromír Jermář, all the members of the Senate was addressed with author’s request to participate in research. Results of this research are basic cornerstone in order to answer the questions in the introduction about the sense and the role of the upper house of the czech Parliament. First chapter represents an introduction, where are the most important sources, metodology, questions entitled and this problematic is basically explained. Second chapter is aiming on the theoretical concept of the bicameral parliaments. Third chapter is profoundly analysing the historical experience of the Czech state with the second chambre parliament. Fourth chapter is, finally, analysing the representational, constitutional and legislative-controlling functions of the Senate toward the executive. Fifth chapter is summarizing the findings and there are formulated some „recommendational“ declarations, which should be used in the next findings, because this thesis does not any place to work with them any more.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Rameš 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Rameš 299 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Rameš 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Rameš 351 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 459 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 152 kB