velikost textu

Svatyně jako součást expozice zoologické zahrady: Případ Zoo Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svatyně jako součást expozice zoologické zahrady: Případ Zoo Praha
Název v angličtině:
Shrines as a Part of a Zoological Garden Display: The Case of Prague Zoo
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Táňa Válková
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Pehal
Id práce:
188125
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Religionistika (RL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zoologická zahrada|zoo|materiální kultura|svatyně|výstava|nápodoba|turismus|imaginária
Klíčová slova v angličtině:
zoological garden|zoo|material culture|shrine|exhibition|imitation|tourism|imaginaries
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá stavbami představujícími „hinduistickou a buddhistickou svatyni“, vytvořenými v Zoo Praha v roce 2013, a několika sochami božstev, které se nachází v jejich blízkosti. Pojetí práce vychází z antropologických přístupů k materiální kultuře, které zkoumají význam specifického kontextu, ve kterém je objekt umístěný. V tomto případě jde o zoologickou zahradu. K zoo přistupuji jako ke kulturní instituci, s důrazem na její komponované, materiální prostředí. V první, obecné části práce představuji to, s jakými principy komponování zoo se v jejich prostředí můžeme setkat. Ukazuji tak, že svatyně jsou pouze jedním z mnoha odkazů na „jiné kultury“ nebo „tradiční kultury“ umístěných v zoologických zahradách a že jejich institucionální pozice je ambivalentní, mezi vystaveným artefaktem, autentickou věcí, a zároveň neautentickou nápodobou, součástí scény. K budoucímu zkoumání toho, z čeho čerpá poetika jejich zpracování, navrhuji koncept imaginárií, který vychází z oblasti antropologie turismu. Druhá část práce je založená na mém pozorování a na setkání s některými z tvůrců svatyní. Představuji záměry, s jakými byly svatyně stavěné, a různorodé odezvy, které vyvolávají u návštěvníků.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on buildings that represent a „Hindu shrine“ and a „Buddhist shrine“ built in Prague Zoo in 2013 and several statues of deities that are situated in their proximity. The conception of the thesis is based on anthropological approaches to material culture that examine the importance of a specific setting where an object is situated. In this case, it is a zoological garden. I approach the zoo as a cultural institution with emphasis on its arranged material space. The first, more general part of the thesis presents the principles of composing zoos that can be encountered in their spaces. I show that the Prague Zoo shrines are only one of many allusions to „other cultures“ or „traditional cultures“ that are situated in zoological gardens and that their institutional place is ambiguous, between an exhibited artefact, an authentic thing, and an inauthentic imitation, a part of a scene. For future exploration into the sources of the poetics of their adaptation, I suggest the concept of imaginaries, borrowed from the field of anthropology of tourism. The second part is based on my observations and interview with some of the makers of the shrines. I present the intentions behind the creation of the shrines and the diverse responses they induce in visitors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Táňa Válková 628 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Táňa Válková 18.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Táňa Válková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Táňa Válková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pehal 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 152 kB