velikost textu

Romské dítě na počátku školní docházky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Romské dítě na počátku školní docházky
Název v angličtině:
A gypsy child in elementary school at the start of compulsory school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Strnadová
Vedoucí:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Pěnička
Id práce:
188108
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, romský žák, rodič, základní škola, školní připravenost, zralost, inkluze, integrace, vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Gypsies, gypsy child, parents, elementary school, school maturity, school readiness, inclusion, integration, education,
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem Romské dítě na počátku školní docházky. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak probíhá adaptace romských žáků na škole usilující o inkluzi. Cíl je doplňován výzkumnými otázkami, které jsou rozděleny do dvou oblastí dle působících faktorů. Na faktory vnitřní, to znamená ty, které se týkají samotného jedince v procesu vzdělávání, a vnější, které ovlivňují a podílejí se na vzdělávání romských žáků na základní škole. Teoretická část je vypracována tak, aby společně s praktickou částí tvořila smysluplný celek. První kapitola je věnována Romům a jejich historii. V kapitole druhé a třetí se dočteme o dítěti na počátku školní docházky. Tato kapitola je rozdělena do několika dílčích podkapitol vzhledem k tomu, co vše závisí na tom, zda je dítě zralé a připravené na školní docházku. Čtvrtá kapitola je pro celkovou práci stěžejní, neboť zde je pozornost věnována právě romskému dítěti v české škole. Tato kapitola je rozdělena na jednotlivé podkapitoly dle toho, co vše přichází do procesu vzdělávání romského dítěte a co jej v tomto průběhu ovlivňuje. V páté kapitole je věnována pozornost práci učitele s romským žákem. V dalších kapitolách jsou shrnuty mé poznatky z průběhu pozorování. KLÍČOVÁ SLOVA Romové, romský žák, rodič, základní škola, školní připravenost, zralost, inkluze, integrace, vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My thesis is focused on the theme „Gypsy child at the beginning of school attendace”. The main aim of my thesis is to find out how gypsy pupils are able to adapt to an inclusive school. The purpose is complemented by research questions which are divided into two areas according to influencing factors. The first of the factors are internal factors, that means the ones that deal with the individual of a children in the educational process himself, then external factors which influence and participate in education of Roma pupils in primary school. Theoretical part is formed to make consistent unit with the practical part. First chapter is focused on Romas and their ethnic history. In second and third chapter we can find out more about the gypsy pupils in the beginning of school attendance. Second chapter is divided into several subchapters according to the determinants of school maturity. Fourth chapter is the basis of the whole thesis, because it is mainly focused on the gypsy pupils in the context of Czech education. This chapter is also divided into several subchapters depending on the different influences on the education of gypsy pupils. In the fifth chapter attention is paid to the work of a teacher with a gypsy pupil. In other chapters there is a summary of my knowledge from the whole of the observation I have done. KEYWORDS Gypsies, gypsy child, parents, elementary school, school maturity, school readiness, inclusion, integration, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Strnadová 1.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Strnadová 2.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Strnadová 322 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Strnadová 237 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 497 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Pěnička 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB