velikost textu

Vyjednávání o exekutivní koalici po parlamentních volbách v roce 2017 v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyjednávání o exekutivní koalici po parlamentních volbách v roce 2017 v České republice
Název v angličtině:
Negotiations on the executive coalition after parliamentary elections in 2017 in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kornetová
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
188106
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Koalice, parlamentní volby, prezident, ústavní pravomoci, anti-systémové strany.
Klíčová slova v angličtině:
Coalition, parliamentary elections, president, constitutional powers, anti-system parties.
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá politickou situací v České republice od parlamentních voleb v říjnu 2017 až po úspěšné hlasování o důvěře vládě v červenci 2018. Konkrétně se zaměřuje na vztahy mezi stranami, důvody pro odmítnutí spolupráce s vítězem voleb, a naopak motivy pro vstup do exekutivní koalice. Důraz je kladen na parlamentní aktéry, kteří vznik vlády zásadně ovlivnili. Dále práce objasňuje společenské prostředí a důležité události během vytyčeného období, které s koaličním vyjednáváním souvisely. Text se rovněž zaměřuje na roli prezidenta republiky při vzniku vlády. Jelikož se jedná o prvního přímo zvoleného prezidenta, snaží se práce odpovědět na otázku, zda jsou viditelné rozdíly mezi dvěma předchozími prezidenty ČR nepřímo volenými a současným prezidentem Milošem Zemanem. Práce také zkoumá šíři prezidentových pravomocí vzhledem k vládě, a hledá možné překročení pravomocí. Hlavním cílem práce je ověřit, zda prezident rozšiřuje svou moc i nad rámec ústavy. K tomu využívá komparaci reálií s Ústavou ČR, s ústavními zvyky a činy předchozích prezidentů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the political situation in the Czech Republic since the parliamentary elections in October 2017 till the successful vote on the government's confidence in July 2018. It focuses specifically on the relations between the political parties, the reasons for refusing cooperation with the winner of the elections, and the motives for a participation on the executive coalition. Emphasis is placed on the parliamentary actors who have fundamentally influenced the emergence of the government. Furthermore, the work clarifies the social environment and important events during the period that was related to the coalition negotiations. At the same time, the text focuses on the role of the President in the formation of the government. Since he is the first directly elected president, the thesis tries to answer the question whether there are visible differences between the two previous indirectly elected presidents of the Czech Republic and current president Miloš Zeman. The thesis also examines the breadth of presidential powers over the government and seeks a possible overrun of powers. The main objective of the work is to verify whether the president extends his power beyond the constitution. For this purpose is uses the comparison of realities with the Constitution of the Czech Republic, with the constitutional customs and actions of previous presidents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kornetová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kornetová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kornetová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 152 kB