velikost textu

Psychobiografický model péče v Domově Palata - role a spolupráce sociálního pracovníka s pracovníky v sociálních službách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychobiografický model péče v Domově Palata - role a spolupráce sociálního pracovníka s pracovníky v sociálních službách
Název v angličtině:
The Psychobiographical Model of Care in Home Palata - The Role and Cooperation of Social Worker with Social Services Workers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Zetochová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Cimrmannová
Oponent:
Mgr. Sylvie Stretti
Id práce:
188101
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychobiografický model péče – sociální pracovník – pracovník v sociálních službách – Domov Palata – osoby se zrakovým postižením – demence – duše
Klíčová slova v angličtině:
Psychobiographic care model – social worker – worker in social service – Home Palata – visually impaired people – dementia – soul
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na využití psychobiografického přístupu v péči v Domově Palata. Hlavním cílem práce je zmapovat a vymezit, jakou roli sehrávají sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách při práci s psychobiografickým modelem péče, zda spolu vzájemně v této oblasti spolupracují, a jak tento model vnímají. Stěžejní částí je empirická část, kterou tvoří rozhovory s pracovníky v sociálních službách a se sociálními pracovníky, kteří úzce pracují s psychobiografií v Domově Palata při poskytování péče. Výsledkem práce jsou náměty na udržení spolupráce v tomto zařízení a také doporučení pro kolegy z jiných organizací a pro širokou veřejnost. Zároveň práce poukazuje na důležitost využití péče dle psychobiografického modelu v pobytových sociálních službách, protože to přináší zcela jiný pohled na člověka, pohled na jeho duši spojenou se životním příběhem.
Abstract v angličtině:
The Diploma thesis is focused on the application of the psychobiographic care approach in the Home Palata. The main aim of the thesis is to conduct a survey and demarcate the role of social workers in social services during work with the psychobiographic care model, if they are cooperating with each other in this area and how they perceive this model. The empiric part is the mainstay of this thesis; it is constituted of interviews with workers in social services and with social workers as well. They use the psychobiography in the Home Palata while providing care. Suggestions how to maintain the care in this profession and recommendation for the general public and colleagues in different organizations are the results of this thesis. The thesis refers to the importance of care application in accordance with the psychobiographic model in long stay social services because it brings completely new perspective of the human. The general view of the human soul is connected with the live story.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Zetochová 950 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Zetochová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Zetochová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Cimrmannová 863 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sylvie Stretti 692 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB