velikost textu

Sexuální menšiny a jejich komunity v Korejské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální menšiny a jejich komunity v Korejské republice
Název v angličtině:
Sexual minorities and their communities in Republic of Korea
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Svatošová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladislava Mazaná
Id práce:
188093
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sexualita, homosexualita, LGBT, sexuálním menšiny, homosexuální komunity, sociální hnutí, Korea
Klíčová slova v angličtině:
sexuality, homosexuality, LGBT, sexual minorities, homosexual communities, social movement, Korea
Abstrakt:
Abstrakt: Předmětem práce je snaha o představení menšinové sexuální orientace jako společensko- kulturního jevu v Korejské republice. Po krátkém historickém a obecně kulturním úvodu se zaměří na komunitní hnutí příslušníků sexuálních menšin jako specifické subkultury moderní společnosti od formativních počátků do současnosti. V další části se bude věnovat vlivu internetu a souvisejícím změnám v životě menšin. Dále zmapuj situaci v oblasti sociálních hnutí, tj. představí hlavní zájmové skupiny a organizace bojující proti společenským předsudkům vůči homosexualitě a hájící práva sexuálních menšin. V této části se budu věnovat i životu příslušníků sexuálních menšin v rámci vysokoškolské komunity na vybraných korejských univerzitách. Práce také představí kulturně společenské akce typu festivalů. V poslední části se zaměří na legislativní ošetření oblasti sexuálních menšin a jejich obraz v zábavním průmyslu. Vzhledem k zaměření práce půjde z větší části o shromáždění a organizaci dostupných informací do souvislého, strukturovaného celku.
Abstract v angličtině:
Abstract: The main aim of this thesis is to present the minority sexual orientation as a sociocultural phenomenon in the Republic of Korea. After a brief introduction regarding history and general culture, the thesis will focus on community movement of the members of sexual minorities as a specific subculture of modern society, from the formative beginnings all the way to the present. The next part is dedicated to the influence of the internet and related changes in the lives of the minorities. Then the thesis will look deeper into the situation of social movements which means it will present the main interest groups and organizations not only fighting the societal prejudice against homosexuality, but also defending the rights of sexual minorities. This particular part will also pay attention to the lives of the members of sexual minorities within university community at selected Korean universities. The thesis will also introduce socio-cultural events, such as festivals. The final part will focus on legal provisions of sexual minorities and their image in the entertainment industry. Considering the focus of this thesis, the point is mainly to gather and organize available information into a coherent and structured whole.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Svatošová 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Svatošová 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Svatošová 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 605 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladislava Mazaná 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 153 kB