velikost textu

Metodologické problémy srovnávací právní vědy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodologické problémy srovnávací právní vědy
Název v angličtině:
Methodological Problems of Comparative Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denis Ejubovič
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Id práce:
188090
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
srovnávání; komparativní metoda; srovnávací právní věda; metodologie srovnávací právní vědy
Klíčová slova v angličtině:
Comparison; Comparative Method; Comparative Law; Methodology of Comparative Law
Abstrakt:
Metodologické problémy srovnávací právní vědy Shrnutí Srovnávací právní věda se od konce druhé světové války trvale rozrůstá: jak do počtu lidí, který se na ní podílí, tak do počtu prací, který ji tvoří. Růst srovnávací právní vědy po druhé světové válce byl umožněn, ale i vynucen, stále se stupňující globalizací. Rozvoj komunikačních a informačních technologií v posledních desetiletích tento vývoj pouze umocnil. Na množství těl a děl, které se v daném období na srovnávací právní vědu sneslo, nebyla srovnávací právní věda v žádném ohledu připravena, což v konečném důsledku vedlo k rozvratu jejího obsah, převratu ve způsobu jejího provádění a k nastolení Feyerabendova metodologického anarchismu, který ve srovnávací právní vědě, pod heslem „všechno je dovoleno“, dodnes trvá. Tato práce je pokusem dát větám srovnávací právní vědy řád. Nečiníme tak, popravdě řečeno, ani pro srovnávací právní vědu, ani kvůli jejímu stavu, ale z vlastního zájmu o srovnávací právní vědu. V dílu 1 této práce stanovíme pracovní pojetí srovnávací právní vědy. V dílu 2 této práce pojednáme o stavbě srovnávání, o stavebních prvcích, z nichž se srovnávání skládá. V dílu 3 této práce pojednáme o skladbě srovnávání, o skladebních prvcích, kvůli nimž se stavební prvky srovnávání skládají do jednoho uzavřeného celku. V dílu 4 této práce pojednáme o postupu srovnávání, o průběhu určité lidské činnosti od jejího založení až po její uzavření. Na závěr této práce, na dílech 1 až 4 této práce, ohraničíme jednotlivé metodologické problémy srovnávací právní vědy. Byť tato práce, přísně vzato, nenabízí žádné řešení metodologických problémů srovnávací právní vědy, jsme přesvědčeni, že samo ohraničení jednotlivých metodologických problémů srovnávací právní vědy, ve spojení se způsobem provedení této práce, nabízí dobrou představu o rámci srovnávací právní vědy, a tak z jedné strany usnadňuje porozumění ohromnému množství děl srovnávací právní vědy, zatímco z druhé strany usnadňuje samotné provádění srovnávací právní vědy. Klíčová slova: srovnávání; komparativní metoda; srovnávací právní věda; metodologie srovnávací právní vědy
Abstract v angličtině:
Methodological Problems of Comparative Law Summary From the end of the Second World War the comparative law is constantly growing. Growth of the comparative law was enabled, but also forced, by escalating globalization. Development of an information and communications technology in the past decades growth of the comparative law only accelerate. On this aggressive growth the comparative law wasn’t prepared, which led to perversion of its content, subversion of its method and establishment of Feyerabend’s methodological anarchism, which to this day under the slogan „anything goes” reigns over the comparative law. This thesis is an attempt to create order in the comparative law. We don’t do that for the comparative law, or because of the current state of the discipline, but because of our own interest in application of the comparative method in the legal science. In the first section of this thesis we propose a working definition of comparative law. In the second section of this thesis we focus on the structure of comparative method: on the structural elements which compose the comparative method. In the third section of this thesis we focus on the composition of comparative method: on the compositional elements by which are the structural elements of the comparative method integrated into the complete whole. In the fourth section of this thesis we focus on the process of comparative method: on the course of human action from its beginning to its completion. In the last section of this thesis, on the basis of previous sections of this thesis, we define a fundamental methodological problems of the comparative law. In this thesis we don‘t offer any given solution for any of the fundamental methodological problems of the comparative law we define. But we believe that good definition of the fundamental methodological problems of the comparative law alone, in conjunction with a formal arrangement of this thesis and proposed framework of the comparative law, will be beneficial not only for a better understanding of the massive amount of comparative law’s work, but also for a better implementation of the comparative method in the legal science. Keywords: Comparison; Comparative Method; Comparative Law; Methodology of Comparative Law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denis Ejubovič 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denis Ejubovič 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denis Ejubovič 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 310 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB