velikost textu

Informovanost vybraných mladých žen o změně životního stylu během těhotenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost vybraných mladých žen o změně životního stylu během těhotenství
Název v angličtině:
Informing of young woman about lifestyle change during pregnancy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Synková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Alena Váchová
Id práce:
188083
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (N BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Těhotenství, životní styl, mladé ženy, informovanost
Klíčová slova v angličtině:
Pregnancy, lifestyle, young women, informating
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku informovanosti mladých žen o změně životního stylu během těhotenství. Hlavním cílem je zjistit, jak informované jsou vybrané mladé ženy o změnách životního stylu v těhotenství. Předložená práce sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány možnosti zjištění těhotenství a celkový vývoj matky a dítěte v průběhu celého těhotenství. Navazuje část péče o těhotnou ženu, kde je rozepsán význam poradny pro těhotné, všechna vyšetření, které těhotnou ženu čekají a podrobnosti o těhotenském průkaze a jeho důležitosti. Následuje část o vhodné výživě a sportech pro těhotnou ženu a o rizikových faktorech v těhotenství. Závěrečná část teoretické části diplomové práce se zabývá finanční situací během těhotenství a po porodu a změnou psychiky ženy v těhotenství. Veškeré teoretické poznatky jsou podloženy na základě dostupných literárních pramenů. V praktické části diplomové práce je popsána příprava, realizace a výsledky rozhovorů. Praktická část zjišťuje, jak informované jsou mladé ženy o změnách životního stylu během těhotenství. První skupinu tvoří rozhovory s mladými matkami, které otěhotněly během studia na vysoké škole. Druhou skupinu tvoří rozhovory se studentkami a jejich odpovědi jsou porovnávány s odpověďmi matek. V praktické části diplomové práce bylo zjištěno, že studentky mají pouze velmi okrajové informace o těhotenství a jejich informovanost je vhodné adekvátně zvýšit před jejich začátkem těhotenství. Autorka práce v závěru navrhla přednášku pro zvýšení informovanosti mladých žen o těhotenství. KLIČOVÁ SLOVA: Těhotenství, životní styl, mladé ženy, informovanost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The thesis focuses on the issue of informing young women about lifestyle changes during pregnancy. The main goal is to find out how informed young women are about lifestyle changes during pregnancy. The presented work consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, there are described the possibilities of finding pregnancy and the overall development of the mother and child throughout the pregnancy. It builds on the care of a pregnant woman, where the importance of a counseling center for pregnant women, all the examinations a pregnant woman is expecting and details of a pregnancy card and its importance are discussed. Following is a section about appropriate nutrition and sports for a pregnant woman and about risk factors in pregnancy. The final part of the theoretical part of the thesis deals with the financial situation during pregnancy and after childbirth and the change in the psyche of a woman during pregnancy. All theoretical knowledge is based on available literary sources. The practical part of the thesis, there is described the preparation, implementation and results of interviews. The practical part investigates how informed young women are about lifestyle changes during pregnancy. The first part consists of interviews with young mothers who became pregnant during college studies. The second part consists of interviews with students and their answers are compared with the answers of mothers. In the practical part of the thesis, it was found that the students have only very marginal information about pregnancy and their awareness is appropriate to adequately increase before their pregnancy. In the end, the author proposed a lecture to raise awareness of young women about pregnancy. KEYWORDS: Pregnancy, lifestyle, young women, informating
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Synková 958 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Synková 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Synková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Váchová 799 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB