velikost textu

Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému
Název v angličtině:
Media education in CR: to implementation of the new subject into educational system
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Radim Wolák
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponenti:
CSc. Helena Pavličiková, CSc
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Id práce:
188076
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální výchova, mediální gramotnost, průřezové téma, zavádění, vzdělávání, kurikulum, metodické materiály, učitelé
Klíčová slova v angličtině:
Media education, media literacy, cross-curricular subject, implementation, education, curriculum, methodical materials, teachers
Abstrakt:
WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. Praha, 2017. 130 s. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Anotace (abstrakt) Práce se snaží přispět k poznání procesu zavádění nového tématu: mediální výchovy do českého vzdělávacího systému. V první části vymezuje obsah a roviny mediální gramotnosti a popisuje hlavní přístupy k mediální výchově. Dále se snaží nastínit proměny vzdělávacího systému v ČR. Druhá část je přehledem zavádění mediální výchovy v procesech její systematizace, institucionalizace a implementace. Těžiště je přitom kladeno na popis procesů zavádění v 90. letech minulého stolení a v počátcích století tohoto. Závěrečná část práce se věnuje dvěma pohledům na implementaci mediální výchovy. Popisuje dobový odborný zájem, který byl mediální výchově věnován v její implementační fázi, a dále představuje proměny metodických materiálů pro učitele.
Abstract v angličtině:
WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. Praha, 2017. 130 s. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Abstract The thesis tries to contribute to understanding of the process of introducing a new topic: media education into the Czech educational system (into formal school education). The first part defines the content of media literacy and its levels and describes the main approaches to media education. Then it tries to outline the transformation process of the educational system in the country. The second part provides an overview of the introduction of media education in its systematization processes, institutionalization and implementation. The interest is focused on the description of the implementation process in the 90s of the last century and in the beginning of this century. The final part is dedicated to two views on the implementation of media education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Radim Wolák 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Radim Wolák 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Radim Wolák 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta CSc. Helena Pavličiková, CSc 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D. 10.94 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 4.79 MB