velikost textu

Specifika práce s dětmi cizinců v běžné mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika práce s dětmi cizinců v běžné mateřské škole
Název v angličtině:
The specifics of working with children of foreign parents in a regular kindergarten
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Knapová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Id práce:
188033
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cizinec, cizí jazyk, dítě, komunikace, mateřská škola, odlišný mateřský jazyk, vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Child, communication, different mother tongue, education, foreigner, foreign language, kindergarten
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vzděláváním a začleňováním dětí - cizinců v oblasti předškolního vzdělávání. Upřesňuje specifika práce s těmito dětmi v běžné mateřské škole. Cílem práce je hledání forem, metod a způsobů, jak s dětmi - cizinci pracovat před zahájením povinné školní docházky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V oblasti teoretické vyjasňuje práce základní terminologii, jejíž součástí je i komparace pojmů dítě – cizinec a dítě s odlišným mateřským jazykem. Dále se práce zabývá komunikací, vzděláváním a integrací dětí – cizinců do prostředí běžných mateřských škol a popisuje formy a metody práce s dětmi – cizinci. Praktické části dominuje výzkumné šetření zaměřené na hledání metod a forem práce s dětmi – cizinci v předškolním zařízení. Toto šetření, realizované ve vybrané mateřské škole, se opírá o stanovené výzkumné otázky. Sběr dat do tohoto šetření probíhal formou pozorování tříd a rozhovorů s pedagogickými pracovníky školy. Získaná data pomohla reagovat na stanovené výzkumné otázky. Tyto odpovědi se staly východiskem pro vyhodnocení. Závěrem práce je vyhodnocení zkoumající výsledky výzkumného šetření. Součástí tohoto vyhodnocení je nejen doporučení pro praxi, jež může být užitečné těm, kteří se vzděláváním dětí – cizinců nemají zkušenosti, nýbrž též srovnává výsledky výzkumného šetření s jinou studií. KLÍČOVÁ SLOVA Cizinec, cizí jazyk, dítě, komunikace, mateřská škola, odlišný mateřský jazyk, vzdělávání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is about education and integration of children - foreigners in the field of pre-school education. This thesis specifies the specifics of working with these children in standard kindergarten. The goal of this work is to find forms, methods and ways how to work with children – foreigners before starting compulsory schooling. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the thesis clarifies the work and basic terminology, which includes a comparison of the terms child – foreigner and child with a different mother tongue. Furthermore, the thesis covers topics as communication, education, integration of children – foreigners into the environment of standard kindergartens and describes forms and methods of working with them. Within the practical part dominates a research focused on finding methods and forms of working with children – foreigners in pre-school facilities. This research was conducted in a selected kindergarten and it is based on research questions which were set. Data collection was conducted in the way of observation of kindergarten classes and interviews with school staff. Gathered data helped to find the answers to the research questions. These answers became the baseline for the evaluation. The conclusion of the thesis is an evaluation of examining the results of the research. Part of this evaluation is not only a recommendation for practice, which may be useful for those who have no experience with educating children – foreigners, but comparing of the results of the research with another study is part of this assessment as well. KEY WORDS Child, communication, different mother tongue, education, foreigner, foreign language, kindergarten.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Knapová 865 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Denisa Knapová 195 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Knapová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Knapová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB