velikost textu

Intervence asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na běžné základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intervence asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na běžné základní škole
Název v angličtině:
Interventions of assistant teacher in the proces of inclusive education in primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Čejdová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Id práce:
188029
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistent pedagoga, inkluzivní vzdělávání, podpůrná opatření, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
teaching assistant, inclusive education, support measures, pupil with special educational needs, primary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá pracovní náplní asistentů pedagoga pracujících s žáky se zdravotním postižením na běžné základní škole. V rámci inkluzivního vzdělávání přibývají na běžných základních školách žáci se zdravotním postižením a v důsledku toho také asistenti pedagoga. Pro mnohé školy je práce s asistenty v počátku a stále se objevují různé nejasnosti. Tato problematika je dnes velmi aktuálním tématem, které je diskutované jak v odborné, tak v laické veřejnosti. Cílem této diplomové práce je vymezit pracovní náplň asistentů pedagoga na běžné základní škole a dílčím cílem je zjistit, jak asistenti pedagoga svou profesi vnímají, případně, co by na ní změnili. K naplnění těchto cílů byly použity metody kvalitativního výzkumu, především semi-strukturovaný rozhovor doplněný informacemi z dotazníku na demografické údaje respondenta. Na zpracování rozhovorů bylo použito kódování s poznámkami a získaná data byla zpracována analytickou indukcí do protokolu. Výsledkem výzkumného šetření je přehled činností asistenta pedagoga a pohled na jeho fungování v týmu pedagogů a dalších odborných pracovníků. Ze získaných dat vyplývá, že asistenti pedagoga stále pracují především s žáky, ke kterým jsou přiděleni (žáci se SVP) a nedávají tak prostor učiteli, aby i on mohl s těmito žáky individuálně pracovat. Pozitivním zjištěním byla kvalifikace respondentů, jelikož více než třetina z nich měla vysokoškolské vzdělání. Asistenti většinou vidí pozitivně jejich spolupráci s učiteli a s rodiči, ale na základních školách většinou chybí „koordinátor“ jejich práce, který by je seznámil s jejich pracovní náplní a činnostmi, které se od nich očekávají. Negativně hodnotí finanční a společenské ocenění asistentů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the work of teaching assistant working with pupils with disabilities at the common primary school. Within the framework of the inclusive education the number of pupils with disabilities is increasing and in the result increase also the teaching assistent in the primary school. Work with teaching assistant is in the beginning for many schools but there are still various problems. This topic is relevant today and it is discussed in both academic field and general public. The aim of this diploma thesis is to define the work of the teaching assistants at the primary school and the partial aim is to find out how the teaching assistants perceive their profession or what they would change. To meet these goals, qualitative research methods were used, especially semi-structured interviews together with the information from the respondent's demographic survey. The interviews were processed using note- based coding and for obtained data analytical induction was used. The result of the research is an overview of the activities of the assistant teacher and teamwork of teachers and other professional staff. The obtained data show that teachers' assistants still work mainly with assigned pupils (pupils with SEN) and do not give the teacher enough space to work with these pupils individually. On the plus side, the qualification of the respondents was high, as more than a third of them had higher education. Assistants generally see their cooperation with teachers and parents as positive, but primary schools lack the "coordinator" who tells the assistents about their work and the activities they expect from them. At the top of that, teaching assistants are underpaid and their social status is low.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Čejdová 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Čejdová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Čejdová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB