velikost textu

Aktivní trávení času u osob s mentálním postižením: případové studie klientů chráněného bydlení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivní trávení času u osob s mentálním postižením: případové studie klientů chráněného bydlení
Název v angličtině:
Aktive time use of people with mental disabilities: case studies of clients from supported housing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Pěnková
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Id práce:
188025
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální postižení, chráněné bydlení, dospělost, volný čas, sociální služba
Klíčová slova v angličtině:
mental disability, supported housing, adulthood, leisure time, social service
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na aktivní trávení času u osob s mentálním postižením, kteří jsou uživateli chráněného bydlení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na část teoretickou a část praktickou. První kapitola teoretické části definuje mentální postižení, předkládá klasifikaci mentální retardace a také se zaměřuje na etiologii mentálního postižení. Druhá kapitola se zaměřuje na období dospělosti, rozdělení jednotlivých etap období dospělosti a jejich charakteristiku, dále uvádí období dospělosti u osob s mentálním postižením a psychické zvláštnosti osob s mentálním postižením. Třetí kapitola charakterizuje sociální službu chráněné bydlení a zároveň jsou shrnuty další možnosti bydlení pro osoby s mentálním postižením. Čtvrtá kapitola vymezuje pojem volný čas a zabývá se problematikou trávení volného času u osob s mentálním postižením. Praktická část je realizována jako kvalitativní výzkum. Pro sběr dat byla využita metoda rozhovoru. Rozhovory probíhaly s uživateli chráněného bydlení a osobní asistentkou téhož chráněného bydlení. Cílem výzkumné části je zjistit, jak uživatelé chráněného bydlení tráví svůj čas. Za tímto účelem byly vytvořeny výzkumné otázky zaměřené především na typ volnočasových aktivit. Na základě informací získaných z rozhovorů s uživateli a asistentkou jsou sestaveny případové studie jednotlivých uživatelů chráněného bydlení. Výsledky výzkumné části jsou shrnuty do jednotlivých oblastí, které byly předmětem zkoumání. Rozhovory vedly ke zjištění, že uživatelé chráněného bydlení, kteří mají mentální postižení, se účastní mnoha činností a vedou poměrně aktivní život. KLÍČOVÁ SLOVA mentální postižení, chráněné bydlení, dospělost, volný čas, sociální služba
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis is focused on the active spending of time of people with mental disabilities who are users of supported housing. The thesis is divided into two main parts, namely the theoretical part and the practical part. The first chapter of the theoretical part defines the mental disability, presents the classification of mental retardation and, also focuses on the aetiology of mental disability. The second chapter focuses on the period of adulthood, the division of individual stages of adulthood and their characteristics, the period of adulthood for people with mental disabilities and the psychological peculiarities of persons with mental disabilities. The third chapter characterizes the social service of supported housing and, at the same time, there is a summary of other housing opportunities for people with mental disabilities. The fourth chapter defines the concept of leisure time and deals with the issue of spending leisure time in people with mental disabilities. The research part is realised as qualitative. For data collection was used the method of interview. The interviews were conducted with users of supported housing and a personal assistant of the same supported housing. The aim of the research part is to find out how supported housing users spend their time. For this purpose, research questions were formed and focused especially on the type of leisure activities. Based on information from interviews with users and assistant, case studies of individual users of supported housing are compiled. The results of the research section were summarized in the individual areas under investigation. The interviews have led to the finding that users of supported housing with mental disability participate in many activities and lead a relatively active life. KEYWORDS mental disability, supported housing, adulthood, leisure time, social service
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Pěnková 912 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Pěnková 258 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Pěnková 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Pěnková 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Marádová, CSc. 808 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB