velikost textu

Aplikovaná behaviorální analýza u dítěte s PAS - kazuistika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikovaná behaviorální analýza u dítěte s PAS - kazuistika
Název v angličtině:
Applied behavioral analysis in a child with an ASD - case report
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Šťastná
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Id práce:
188019
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy autistického spektra (PAS), intervence, aplikovaná behaviorální analýza (ABA), verbální chování, mandy, učení mandů
Klíčová slova v angličtině:
Autism spectrum disorders (ASD), intervention, applied behavior analysis (ABA), verbal behavior, mands, learning the mands
Abstrakt:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Kateřina Šťastná Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikovaná behaviorální analýza u dítěte s PAS - kazuistika Applied behavior analysis in a child with ASD – case report Kateřina Šťastná Vedoucí práce: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 2018 ANOTACE Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra, zejména jejich hlavními projevy, dále uvozuje jednu z možných intervencí, aplikovanou behaviorální analýzu, se zaměřením na verbální chování, kde výrazná část je věnována mandům. Praktická část přináší kazuistiku chlapce podpořeného aplikovanou behaviorální analýzou a osobní zkušenost autorky práce s výše zmíněnou intervencí. Cílem práce je přinést do českého prostředí ucelené informace o učení mandů u dětí s PAS. KLÍČOVÁ SLOVA poruchy autistického spektra (PAS), intervence, aplikovaná behaviorální analýza (ABA), verbální chování, mandy, učení mandů
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Kateřina Šťastná Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikovaná behaviorální analýza u dítěte s PAS - kazuistika Applied behavior analysis in a child with ASD – case report Kateřina Šťastná Vedoucí práce: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 2018 ANNOTATION The theoretical part of the bachelor thesis deals with problems of autistic spectrum disorders, especially their main manifestations, it also introduces one of the possible interventions, applied behavioral analysis, focusing on verbal behavior where a significant part is devoted to mands. The practical part brings a case report of a boy supported by applied behavioral analysis and personal experience of the author of the work with the above-mentioned intervention. The aim of the thesis is to bring comprehensive information about the teaching mands of children with ASD to the Czech environment. KEYWORDS Autism spectrum disorders (ASD), intervention, applied behavior analysis (ABA), verbal behavior, mands, learning the mands
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Šťastná 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Šťastná 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Šťastná 198 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB