velikost textu

Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže
Název v angličtině:
Franchising in the Context of Competition Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Iva Horáčková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
188014
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
franchising, franchisová smlouva, právo hospodářské soutěže
Klíčová slova v angličtině:
Franchising, Franchise Agreement, Competition Law
Abstrakt:
Rigorózní práce: Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže Autor: Iva Horáčková Abstrakt V práci Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže se autorka zabývá tématem, které v české právní vědě doposud nebylo podrobně zpracováno. Tak jako v českém právu neexistuje speciální úprava regulující franchising, neexistují ani podrobnější studie, které by se věnovaly jednotlivým problematickým bodům franchisového vztahu. Franchising jako forma podnikání je přitom v České republice využíván a počty zde působících franchisových řetězců se každý rok navyšují. Lze proto předpokládat, že hlubší zájem právní vědy o franchising v budoucnu vyvolají naléhavé podněty z praxe. V úvodním výkladu autorka objasňuje podstatu franchisingu a odlišuje franchisovou smlouvu od typových smluv upravených občanským zákoníkem. Hlavním tématem práce však je střet franchisingu s právem hospodářské soutěže. Jsou zkoumány jak aspekty veřejného práva, tak i linie soukromoprávní. Zejména při analýze jednotlivých problémů souvisejících s ochranou hospodářské soutěže je zohledněna právní úprava Evropské unie. Výklad je také doplněn přehledem rozhodnutí Evropského soudního dvora, Komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Studie k právu nekalé soutěže je pojata komparativně a čerpá především z německé právní úpravy, která je dlouhodobě rozvíjena bohatou judikaturou. Franchising je charakteristický mimořádně úzkou spoluprací dvou samostatných podnikatelů. V rámci franchisy franchisor uděluje franchisantovi oprávnění, aby k samostatné podnikatelské činnosti využíval jeho obchodní model. Svůj obchodní model si však chrání a ve franchisové smlouvě proto ukládá franchisantovi řadu omezení či povinností, které sledují uchování obchodního modelu v původní podobě, a zajišťují tím jednotnou identitu franchisové sítě. Tato ujednání však mohou být problematická z pohledu kartelového práva. V předkládané studii je proto představena právní úprava, kterou je nutné při franchisovém podnikání respektovat. Podrobná analýza se věnuje typickým ujednáním franchisových smluv, kterými jsou dohody o cenách, dohody o omezení distribuce a dohody o omezení dodávek. Ačkoli jsou všechna tato ujednání způsobilá narušit hospodářskou soutěž, mohou být z obecného zákazu vyňata blokovou výjimkou - nařízením Komise č. 330/2010. Ve výkladu je kladen důraz na specifika franchisingu a jejich zohlednění při aplikaci právní úpravy. V části věnované právu nekalé soutěže je zkoumána možnost přičitatelnosti jednání franchisanta franchisorovi. Samostatná analýza se věnuje vybraným problémům, se kterými se franchisové systémy potýkají, jako je soulad s předpisy na ochranu spotřebitele a ochrana franchisové sítě před nekalosoutěžním jednáním bývalých franchisantů. Do střetu s právem nekalé soutěže se může dostat i samotný franchisový koncept, neboť franchising byl a může být zneužíván k podvodům. Příkladem franchisového podvodu je franchisová síť koncipovaná jako pyramidový program. Kromě uceleného výkladu k problematice franchisingu a práva hospodářské soutěže autorka v práci otvírá řadu dalších právních problémů, které v oblasti franchisingu nejsou vyřešeny, a dává čtenáři podnět k samostatnému bádání.
Abstract v angličtině:
Thesis: Franchising in the Context of Competition Law Author: Iva Horáčková English Abstract In the paper called “Franchising in the Context of Competition Law“, the author deals with a topic that has not yet been elaborated in detail in Czech legal science. As in Czech law, there is no special regulation regulating franchising, there are no more detailed studies that would address the individual issues of the franchise relationship. Franchising as a form of enterprise is being often used in the Czech Republic and the numbers of franchise chains operating here are increasing every year. Therefore, it may be assumed that urgent events from practice will generate a deeper interest of legal science in franchising in the future. In the introductory explanation, the author clarifies the essence of franchising and distinguishes the franchise contract from the variety of contracts regulated by the Civil Code. However, the main topic of this work is the conflict between franchising and competition law. The work examines the aspects of both public law and private law. The European Union’s regulation is taken into consideration particularly in the analysis of individual issues related to the protection of competition. The interpretation is also amended by an overview of decisions passed by the European Court of Justice, the Commission and the Office for the Protection of Competition. The study relating to the competition law is conceived in a comparative way and derives mainly from the German system of law, which has long been developed upon rich judicature. Franchising is characterized by an extremely close cooperation of two independent entrepreneurs. In franchise, a franchisor grants a franchisee the right to use his business model to engage in independent business. However, the franchisor still protects his business model and, in the franchise agreement, he imposes a series of restrictions or obligations upon the franchisee to keep the business model in its original form, thereby ensuring a unified identity of the franchise network concerned. However, these arrangements may be problematic from the cartel law point of view. The present study therefore introduces a regulation which must be respected in franchise business. A detailed analysis focuses on typical franchise covenants, such as price agreements, agreements to restrict distribution, and supply reduction agreements. Although all of these arrangements are likely to distort competition, they may be exempted from the general ban by a block exemption – Commission regulation no. 330/2010. The interpretation emphasizes the specific features of franchising and their taking into account when applying legal regulations. The section dedicated to the competition law explores the possibility to attribute the franchisee’s acts to the franchisor. A separate analysis deals with selected problems often occurring within franchise systems, such as the compliance with consumer’s protection regulations and the protection of a franchise network against unfair competition acts on the part of ex-franchisees. The franchise system itself may come into conflict with the unfair competition law, as franchising has been and may be misused for frauds. One example of a franchise fraud is a franchise network conceived as a pyramid scheme. In addition to a comprehensive interpretation of franchising and competition law, the author opens a number of other legal issues that still remain unresolved in franchising, and gives the reader an insight into independent research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Iva Horáčková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Iva Horáčková 283 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Iva Horáčková 285 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 414 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB