velikost textu

Konzumace alkoholických nápojů u mladistvých na vybraných středních školách v okrese Semily

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konzumace alkoholických nápojů u mladistvých na vybraných středních školách v okrese Semily
Název v angličtině:
Consumption of alcoholic beverages by adolescents   at selected secondary schools in the district Semily
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Nikol Brodská
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Id práce:
188002
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alkohol,konzumace, mladiství, střední škola
Klíčová slova v angličtině:
adolescent, alcoholic beverages, consumeption, high school
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace alkoholu u mladistvých na vybraných středních školách v okrese Semily. V teoretické části jsou zahrnuta témata, která s touto prací souvisí. Vysvětlení pojmu alkohol, historie alkoholu, alkoholické nápoje a účinky alkoholu. Dále práce obsahuje informace o alkoholu a mladistvých – je zde popsána adolescence a příčiny, proč mladiství požívají alkohol. Následně jsou uvedeny statistiky konzumace. V poslední řadě se teoretická část zmiňuje o prevenci a jejich druzích. V praktické části byl výzkum proveden pomocí dotazníku, který se dotazoval žáků 1. a 2. ročníků středních škol na otázky zkoumané problematiky. Získané informace jsou zpracovány v podobě tabulek a následně okomentovány. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že konzumace alkoholu mezi mladistvými je stále aktuální a diskutované téma. Dle dotazníkového šetření se potvrdilo, že žáci středních škol alkohol konzumují. Ve většině případů, pokud žáci pijí v přiměřeném množství, rodičům to nečiní problém. Dokonce většina žáků poznamenala, že požívá alkohol v blízkosti rodičů. KLÍČOVÁ SLOVA alkohol, mladiství, alkoholické nápoje, střední škola, konzumace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the problem of drinking alcohol among teenagers at secondary schools in Semily district. The theoretical part includes topics related to this thesis. It deals with the definition of alcohol, the history of alcohol, alcoholic drinks and the effects of alcohol. The bachelor contains information about alcohol and young people – adolescents and about their reasons why they drink alcohol. I also stated consumption statistics there. Finally, the theoretical part mentions a prevention and all their types. In the practical part I did a questionnaire survey. I distributed questionnaires to students of the first and second grades at secondary schools. I put the information into a table and after that I commented it. As emerged from the survey alcohol consumption among teenagers is still a current and discussed topic. The questionnare survey confirmed that students of secondary school consume alcohol. In most cases if students drink alcohol in a proportionate amount their parents do not have a problem with it. Most of the students even noted that they drink alcohol with their parents. KEYWORDS alcohol, young people, alcoholic drinks, secondary school, consumption
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nikol Brodská 1.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Nikol Brodská 584 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nikol Brodská 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nikol Brodská 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Nikol Brodská 189 kB