velikost textu

Podpora vzdělávání hospitalizovaného dítěte předškolního věku s diagnózou Morbus Perthes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora vzdělávání hospitalizovaného dítěte předškolního věku s diagnózou Morbus Perthes
Název v angličtině:
Support of education of a preschool child hospitalized with the Morbus Perthes diagnosis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Irena Sibřinová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Id práce:
188001
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vývoj dítěte, dítě a nemoc, hospitalizace, rodina a nemocné dítě, diagnóza Morbus Perthes, podpora nemocného dítěte, mateřská škola při nemocnici.
Klíčová slova v angličtině:
Child development, Child and disease, Hospitalisation, Family and Child suffering from the disease, Diagnosis Perthes Disease, Supporting education of the child suffering from disease, Hospital preschool.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá hospitalizací dítěte předškolního věku a významem vzdělávání v tomto náročném období. Cílem práce je zjistit, zda si rodiče význam mateřské školy při nemocnici uvědomují. Pedagogům a rodičům dát náměty činností k rozvoji a podpoře nemocného dítěte. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zpracována na základě odborných pramenů. Uvedena je zde charakteristika dítěte předškolního věku, vymezeny jsou jeho potřeby a zájmy v době hospitalizace. Popsána je rodina, její funkce a spolupráce s nemocniční školou. Závěr první části práce je věnován onemocnění Morbus Perthes. Druhá část diplomové práce je zaměřena na rodinu nemocného dítěte. Tato část byla zpracována na základě výsledků kvalitativního průzkumu, který zjišťoval postoj rodiny k předškolnímu vzdělávání hospitalizovaného dítěte a význam rodiny v této náročné životní situaci. Na základě analytického zpracování získaných odpovědí byl vypracován návrh konkrétních aktivizačních činností jako program na podporu vzdělávání nemocného dítěte. Ten je uveden v samém závěru této části.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with hospitalisation of a preschool child and the importance of education during this challenging period. The goal of the thesis is to find out if parents are aware of the importance of preschool attendance while their children are hospitalised. The thesis also aims to supply teachers and parents with activities they may use to develop and support the child suffering from Perthes Disease. The thesis has been divided into two main parts. Part I is based on expert sources. It contains characteristics of a preschool child and specifies his/her needs and interests during hospitalisation, including the description of family, its function and co-operation with the hospital school. The final section of Part I provides information on Perthes Disease. Part II focuses on the family of the child suffering from the disease. This part is based on qualitative research results. The research investigated the families’ attitudes to preschool education of hospitalised children and the importance of family when coping with the difficult life situation. The analysis of the collected answers resulted in a proposal of specific activities designed as a programme supporting education of the child suffering from Perthes disease. The programme is included in the final section of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Irena Sibřinová 4.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Irena Sibřinová 3.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Irena Sibřinová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Irena Sibřinová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 154 kB