velikost textu

Filosofický revizionismus v Československu mezi lety 1956-1968

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofický revizionismus v Československu mezi lety 1956-1968
Název v angličtině:
Philosophical Revisionism in Czechoslovakia between 1956 and 1968
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Chramosta
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Slačálek
Oponent:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Id práce:
187993
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie a současné dějiny (POT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
marxistický humanismus|filosofický revizionismus|Karel Kosík|Robert Kalivoda|Milan Machovec
Klíčová slova v angličtině:
Marxist humanism|philosophical revisionism|Karel Kosík|Robert Kalivoda|Milan Machovec
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá marxistickým myšlením v Československu mezi lety 1956- 1968, konkrétně marxistickým humanismem. Po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 a kritice stalinského období byly vytvořeny podmínky pro vznik kritických přístupů v marxistické filosofii. Marxistický humanismus přichází s obratem k otázkám člověka a jeho světa jako reakcí na dehumanizující systém stalinismu. V reakci na kritické snahy v marxistické filosofii byla ze strany režimů východního bloku vedena mezi lety 1956 až 1960 kampaň proti revizionismu. Kampaň proti revizionismu se nevyhnula ani Československu, kde byly kritizovány snahy o oddělení filosofie a ideologie nebo důrazy na hegelovské zdroje marxismu. Od druhé poloviny 50. let a poté výrazněji v 60. letech vznikaly v Československu prostory, v nichž se rozvíjelo kritické myšlení a nedogmatický přístup k marxismu. Jako příklady těchto prostorů se zabývám Filozofickým ústavem Československé akademie věd a dialogem marxistů a křesťanů. Zkoumáním myšlení Karla Kosíka, Milana Machovce a Roberta Kalivody na tématech dějin a člověka chci ukázat, jak odlišné přístupy a myšlenky se v proudu marxistického humanismu v Československu existovaly. Marxistický humanismus byl dosud často vnímán jako homogenní myšlenkový proud, v předkládané práci poukazuji na to, že je třeba přistupovat ke zkoumání těchto autorů jednotlivě. Obrat k otázkám člověka a jeho světa, spolu s použitím odlišných konceptů v marxistické filosofii považuji v předkládané práci na jedné straně za reakci na změněnou politickou situaci, na druhé straně byly teoretické práce marxistických humanistů součástí proměny politických podmínek v tehdejším Československu. Kromě humanistického pojetí marxismu ale existoval v 60. letech i antihumanistický přístup k marxismu, kterých vychází z odlišných myšlenkových zdrojů. Zkoumáním antihumanistického marxismu u Louise Althussera a Milana Průchy ukazuji, na základě jaké podmínky lze odlišit marxistický humanismus a antihumanismus. Klíčová slova: filosofický revizionismus, marxistický humanismus, Karel Kosík, Robert Kalivoda, Milan Machovec
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis deals with Marxist philosophy in Czechoslovakia between 1956 and 1968, it focuses especially on Marxist humanism. The XX. Congress of the Communist Party of the Soviet Union in 1956 and the Khrushchev’s critique of Stalinism gave opportunity for critical approach in Marxist philosophy. Marxist humanism came with the turn to questions of man and his world and it refused the dehumanizing system of Stalinism. The campaign against revisionism was led in regimes of the Eastern Block between 1956 and 1960 as a reaction to critical efforts in Marxist theory and practice. The campaign against revisionism was led in Czechoslovakia against efforts of separation philosophy from ideology or emphasis to Hegelian origins of Marxism. Areas where was evolving critical thinking and original approach to Marxism were arising in the 1950s and especially in 1960s in Czechoslovakia. Examples of this areas were the Institute of Philosophy of the Czechoslovak Academy of Sciences and the dialogue between Marxists and Christians. In this thesis I examine thinking of Karel Kosík, Robert Kalivoda and Milan Machovec on questions of history and man. Through these themes I show different approaches to Marxist humanism in Czechoslovakia between the 1950s and 1960s. Marxist humanism is often seen as an unitary philosophical current. In this diploma thesis I emphasise the fact, that Marxist humanism was a variable current and we should study particular authors. I perceive the turn to questions of man and his world along with the use of different approaches in Marxist philosophy on one hand as a reaction to altered political situation, on the other hand, works of Marxist humanism were part of this change of political conditions in Czechoslovakia. In addition to Marxist humanism, Marxist antihumanism arose in the 1960s. Marxist antihumanism had different theoretical origins than Marxist humanism. On works of Louis Althusser and Milan Průcha I want to show, on what condition we can distinguish between Marxist humanism and antihumanism. Keywords: philosophical revisionism, Marxist humanism, Karel Kosík, Robert Kalivoda, Milan Machovec
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Chramosta 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Chramosta 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Chramosta 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Slačálek 410 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 472 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB