velikost textu

Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání
Název v angličtině:
Role of teaching assistant in inclusive schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristina Dimelisová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Id práce:
187986
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistent pedagoga, pedagog, inkluzivní vzdělávání, legislativa, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Klíčová slova v angličtině:
teaching assistant, teacher, inclusive education, legislation, student with special educational needs
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá rolí asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávacím systému. Pozornost je věnována především tomu, co nového do jeho profese přináší přijetí zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jenž s doplňující vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vstoupil v platnost 1. 9. 2016. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku profese asistenta pedagoga, na vymezení pojmu inkluze v souvislosti s novými legislativními změnami a rovněž na popis žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická část zkoumá, jak sám asistent pedagoga vnímá svou roli ve vzdělávacím systému, spolupráci asistenta pedagoga s pedagogem, zda se společně věnují přípravám na vyučovací hodiny a jakým způsobem mezi nimi probíhá komunikace, a dále jak jsou na běžných školách nastaveny podmínky pro práci asistenta pedagoga. Je zde uplatněn kvalitativní výzkum prostřednictvím rozhovorů. Cílem práce bylo zjistit, jakou roli má asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávacím procesu. Analýza provedených rozhovorů z výzkumného šetření ukázala, že asistenti pedagoga považují za svou roli v inkluzivním vzdělávání zejména výraznou podporu pedagogovi a všem žákům, kteří se účastní edukace. Rovněž je pro naplňování jejich role podstatná vzájemná komunikace a spolupráce s pedagogem. Dle výpovědí respondentů, jsou podmínky na školách dostačující, až na nízké finanční ohodnocení a technologické vybavení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis focuses on the role of a teaching assistant in the inclusive education system. Attention is paid mainly to what new brings into his profession the acceptance of the act No. 82/2015 Coll., which amends Act No. 561/2004 Coll., on pre-school, basic, secondary, higher vocational and other education which with supplementary Decree No. 27/2016 Coll., on education of pupils with special educational needs and gifted pupils, came into force on September 1, 2016. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part aims at the characteristics of the profession of teaching assistant, defining the concept of inclusion in the context of new legislative changes, as well as the description of students with special educational needs. The practical part concentrates on teaching assistant’s view of his role in the school education system, the co-operation between a teaching assistant and a teacher, whether they make the preparations of lessons together and how communication between them takes place. In addition, it also focuses on the conditions for their work in schools. The qualitative research through interviews is used here. The aim of the thesis was to find out what role teaching assistant has in an inclusive educational process. Based on the analysis of interviews conducted in the research, it has been exposed that teaching assistants consider that especially their role in inclusive education is a substantial support for the teacher and all the pupils involved in education. The mutual communication and cooperation with the teachers is also essential in order to fulfil their role. According to the statements of the respondents, the conditions in schools are sufficient, except for low financial valuation and technological equipment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Dimelisová 1022 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristina Dimelisová 908 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Dimelisová 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Dimelisová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1016 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB