velikost textu

Zkušenost zprostředkovaného učení v interakcích rodičů a dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkušenost zprostředkovaného učení v interakcích rodičů a dětí
Název v angličtině:
Mediation learning experience within parents - children interactions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Šinkner
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Id práce:
187977
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zkušenost zprostředkovaného učení|pozorování|shoda posuzovatelů|mladší školní věk|přístup MISC|Reuven Feuerstein|Pnina Klein
Klíčová slova v angličtině:
Mediated learning experience|observation|interrater agreement|school age|MISC approach|Reuven Feuerstein|Pnina Klein
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce představuje návrh nástroje, který by sloužil k analýze zkušenosti zprostředkovaného učení (Mediated learning experience – „MLE“) v interakcích rodičů a dětí v mladším školním věku. První kapitola se věnuje historickým kořenům MLE a teoretickým konceptům, ze kterých Reuven Feuerstein, autor MLE, vycházel. Následné kapitoly práce se hlouběji zabývají jednotlivými parametry MLE a propojují je se současnými psychologickými poznatky z praxe. Pozornost je věnována i přístupu MISC, vytvořenému Pninou Klein, který prozatím v české odborné literatuře nebyl téměř vůbec popsán, ač vychází z MLE a v zahraničních výzkumech a intervencích je běžně využíván. Práce popisuje jeho strukturu a možnosti jeho využití. Závěrem teoretické části práce jsou popsány metody, založené na teorii zkušenosti zprostředkovaného učení, využívané v současné době v České republice. Jsou zmíněny rovněž metody využívané v současné době k analýze interakcí rodičů a dětí. Výzkumný projekt práce se zaměřil na vytvoření návrhu konkrétní podoby nástroje Pozorované Interakce Zkušenosti Zprostředkovaného Učení (PIZZU). Ve spolupráci s pedagogy a psychology byl vytvořen po obsahové i grafické stránce. Součástí projektu vytvoření PIZZU bylo i první testování jeho reliability skrze shodu posuzovatelů. Výzkumného projektu se zúčastnilo 57 psychologů, pedagogů a speciálních pedagogů, kteří pozorovali interakce zkušenosti zprostředkovaného učení ve dvou videozáznamech vytvořených pro účely této práce. V práci se nepodařilo prokázat uspokojivou úroveň reliability metody PIZZU. Byly podány možné interpretace výsledků a prozkoumány možné cesty, jak s návrhem metody PIZZU pracovat v budoucnosti.
Abstract v angličtině:
This thesis presents a draft of a diagnostic tool, intented to use to analyze mediated learning experience („MLE“) in the interactions of parents and school aged children. The first chapter deals with historical roots of MLE and theoretical concepts, which inspired Reuver Feuerstein, author of MLE. Next chapters of the thesis are giving insight to MLE parameters and connecting the parameters to the contemporary knowledge from psychological practice. The thesis is also focused on MISC approach, created by Pnina Klein, which hasn‘t been described yet in the czech psychological literature, even though it is based on MLE and it is commonly used in foreign research and interventional programmes. The thesis describes the structure of MLE and possibilities of it’s uses. At the end of the theoretical part of the thesis, methods, based on MLE theory, used in the Czech republic, are described. Contemporary methods of analyzing interactions of parents and children are also mentioned. Research project of the thesis was focused on designing a draft of a specific form of a diagnostic tool Observed Interactions of Mediated Learning Experience (Pozorované Interakce Zkušenosti Zprostředkovaného Učení – „PIZZU“). It’s contents and graphic form was created in cooperation with pedagogues and psychologists. Creating PIZZU included the first testing of it’s reliability as interrater agreement. Research project was attended by 57 psychologists, pedagogues and special pedagogues, who were observing interactions of mediated learning experience in two videotapes, which were made to be used in this thesis. This thesis could not declare sufficient level of reliability of the PIZZU method. Possible interpretations of the results were presented. Possibilities of the future use of the PIZZU method were explored.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Šinkner 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Šinkner 357 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Šinkner 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Šinkner 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 152 kB