velikost textu

Problematika komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacientem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacientem
Název v angličtině:
The issue of communication between medical staff and the patient
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Herodesová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
187962
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdraví (N TV-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etika, komunikace, pacient, zdravotnický personál, zdravotnické zařízení
Klíčová slova v angličtině:
ethics, communication, patient, medical staff, medical facility
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce zaměřená na problematiku komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacientem se zabývá postoji, znalostmi a etickou problematikou při komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem. Cílovou skupinou je zdravotnický personál lůžkového oddělení, ale i specializovaného ambulantního provozu. Teoretická část vysvětluje význam komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacientem v určitém systému zdravotnictví. Také se zdůvodňuje, proč je problematika etiky důležitá ve vztahu ke komunikaci. Veškeré teoretické poznatky jsou podloženy na základě dostupných literárních pramenů. V praktické části je popsána příprava, realizace a výsledky výzkumného šetření. Postupné kroky vedly k zjištění aktuální situace v dané problematice. Bylo zjištěno, že postoje i znalosti v oblasti komunikace s pacientem se liší. Dále bylo zjištěno, že aktuální vzdělávací programy a učební plány vybraných škol splňují úroveň školního kurikula, ale je opomíjena praktická výuka komunikačních dovedností. KLÍČOVÁ SLOVA: etika, komunikace, pacient, zdravotnický personál, zdravotnické zařízení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The diploma thesis focused on the issue of communication between the medical staff and the patient deals with attitudes, knowledge and ethical isssues of communication between the doctor and the patient. The target group is the medical staff of the hospital ward and also the specialized outpatient service. The theoretical part explains the importance of communication between medical staff and the patient in a particular health care system. It also explains why ethics is important in relation to communication. All theoretical knowledge is based on available literary sources. The practical part describes the preparation, implementation and results of the research. Individual steps are taken to identify the current situaton in the issue. It has been found that attitudes and knowledge in patient communication vary. Furthermore, it was found that current educational programs and teaching plans of selected schools meet the level of school curriculum, but the practical teaching of communication skills is neglected. KEYWORDS: ethics, communication, patient, medical staff, medical facility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Herodesová 3.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Herodesová 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Herodesová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Herodesová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 791 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB