velikost textu

Vliv pracovní pozice na způsob stravování a možnosti edukace zaměstnanců ve vybraném regionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv pracovní pozice na způsob stravování a možnosti edukace zaměstnanců ve vybraném regionu
Název v angličtině:
Influence of the job position on the way of eating and the possibilities of educating employees in the selected region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Jirkovská
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
187961
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — výchova ke zdraví (N CH-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdraví, program Zdraví 2020, ochrana zdraví, zaměstnanci, dotazníková šetření, chronická onemocnění, vztahy na pracovišti, stravování
Klíčová slova v angličtině:
health, Health 2020 program, health protection, employees, questionnaire surveys, chronic diseases, workplace relations, catering
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou stravování zaměstnanců, třech vybraných pracovišť, s ohledem na pracovní pozici, způsob stravování a dále také případné zdravotní problémy, které souvisejí s výkonem jejich práce. Cílem diplomové práce je zjistit, jestli existuje vliv pracovního prostředí na stravování zaměstnanců, dále také jak se stravovací návyky během pracovní doby odrážejí na jejich zdravotním stavu. Teoretická část se zabývá problematikou zdraví, programem Zdraví 2020 a dále také postupy jak své zdraví chránit a předcházet tím vzniku nemocem. Praktická část analyzuje a vyhodnocuje data získaná metodou dotazníkového šetření mezi třemi vybranými pracovišti Z dotazníkového šetření je patrné, že pozice ovlivňuje nejenom způsob stravování, ale i případné zdravotní problémy. KLÍČOVÁ SLOVA zdraví, program Zdraví 2020, ochrana zdraví, zaměstnanci, dotazníková šetření, chronická onemocnění, vztahy na pracovišti, stravování
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT The diploma thesis deals with the issue of catering of employees, three selected workplaces, with regard to the job position, the way of meals and also the possible health problems related to the performance of their work. The aim of this diploma thesis is to find out whether there is an influence of the working environment on employees' meals, as well as how eating habits reflect their health status during working hours. The theoretical part deals with health issues, the Health 2020 program and also with procedures to protect and prevent disease. The practical part analyzes and evaluates the data obtained through the questionnaire survey among the three selected workplaces. It is clear from the questionnaire survey that the position affects not only the way of eating, but also the possible health problems. KEYWORDS Health, Health 2020 Program, Health Protection, Employees, Questionnaire Surveys, Chronic Diseases, Workplace Relations, Catering
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Jirkovská 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Jirkovská 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Jirkovská 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 790 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB