velikost textu

Prevence závislostí při vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence závislostí při vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění
Název v angličtině:
Prevention of addictions in the education of pupils with the need for support in education due to social disadvantage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Myškovská
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Id práce:
187959
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dospívající, návykové látky, netolismus, prevence, sociální znevýhodnění, závislost.
Klíčová slova v angličtině:
Addiction, addictive substances, adolescent, netolism, prevention, socially disadvantaged
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na prevenci závislostí u žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Teoretická část pojednává o období dospívání a popisuje jeho biologické a psycho - sociální aspekty. Pozornost je zaměřena především na žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění, práce vymezuje tento termín, zaobírá se jednotlivými projevy sociálního znevýhodnění a podporou pro tyto žáky. Dále je představeno téma závislosti a rizik jejího vzniku u dospívajících jedinců. V teoretické části jsou také popsána konkrétní rizika látkových a nelátkových závislostí. V poslední kapitole je dán prostor tématu prevence ve školním prostředí a preventivnímu programu. Praktickou část tvoří výzkumné šetření, které bylo realizováno na třech pražských základních školách, v práci je uveden jejich popis a analýza preventivního programu jednotlivých škol. K výzkumnému šetření byly použity metody dotazníku, který byl předložen žákům a rozhovoru vedeném s metodiky prevence a žáky šestých tříd. Na základě výpovědí respondentů byla posléze formulována konkrétní doporučení k prevenci závislostí při vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Mezi tato doporučení patří například zařadit do preventivních programů osobní setkání s abstinentem, důraz na nebezpečí užívání návykových látek, názorné poukázání na důsledky užívání návykových látek a strategie, jak návykovou látku či aktivitu odmítnout a jak být imunní vůči nátlaku vrstevníků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The master thesis is focused on the prevention of addictions in the education of pupils with social disadvantage. The theoretical part deals with the period of adolescence and describes its biological and psycho - social aspects. The attention is focused mainly on pupils with the need for support in education due to social disadvantage. The thesis defines this term, deals with individual manifestations of social disadvantage and supports these pupils. The following part is dedicated to the topic of addiction and risks of development of addiction in adolescents. Thetheoretical part also describes specific risks of substance and non-substance dependencies. The last chapter introduces the theme of prevention in school and preventive program. The practical part consists of there search were three elementary schools in Prague participated. The thesis describes them and analysis their preventive programs. The research was based on the methods of the questionaire, which was presented to pupils and interviews with prevention methodologies and pupils of the sixth grade. The research aimes on finding specific recommendations for the prevention of addictions in the education of pupils with social disadvantage. These recommendations include, for example, meetings with abstinent, demontration of the consequences of abuse addictive substances and and strategies to reject addictive substances or activities and be immune to peers pressure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Myškovská 5.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Myškovská 4.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Myškovská 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Myškovská 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.8 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 153 kB