velikost textu

Výchova ke správné výživě v prostředí 2. stupně inkluzivní základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova ke správné výživě v prostředí 2. stupně inkluzivní základní školy
Název v angličtině:
Education on proper nutrition in an inclusive 2nd grade elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Radka Růžičková
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
187957
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, výživa, zdraví, žáci
Klíčová slova v angličtině:
Specific learning disabilities, behavior disorders, nourishment, health, pupils
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou stravování žáků druhého stupně základní školy a postoji pedagogů, kteří s těmito žáky pracují. Konkrétně se jedná o žáky základní školy, která se zaměřuje na vzdělávání žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se jedná o žáky se specifickými poruchami učení a přidruženými poruchami. Cílem práce je zjistit situaci v oblasti stravování zahrnující znalosti žáků a postoje pedagogů. Dané znalosti a postoje se týkají výživy žáků druhého stupně základní školy, skladby jídelníčku a užívání kofeinových, colových a energetických nápojů. Teoretická část práce je strukturována do dvou kapitol. První kapitola se zabývá problematikou specifických poruch učení a chování v rámci inkluzivního vzdělávání, druhá kapitola řeší problematiku výživy a zdraví. Praktická část práce analyzuje a vyhodnocuje data získaná prostřednictvím pozorování chodu školy a vnitřního klimatu školy, dotazníků, pracovních listů a rozhovorů. Praktická část také zahrnuje plán a realizaci projektu, který se zabýval tématikou stravování. Výzkumné šetření zjišťuje znalosti a praktické dovednosti žáků a postoje pedagogů v oblasti stravování. Klíčová slova specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, výživa, zdraví, žáci
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the problems of nutrition of pupils of the second grade of primary school and the attitude of teachers who work with these pupils. Specifically, they are the pupils of a primary school focusing on the education of pupils with various special educational needs, in particular, with specific learning disabilities and associated disorders. The aim of this thesis is to explore the situation in the field of nourishment together with pupils' knowledge and attitudes of teachers to nourishment. The knowledge and attitudes to the nutrition are related to pupils of the second level of primary school, composition of diet and use of caffeine, cola and energy drinks. The theoretical part of the thesis is structured into two chapters. The first chapter deals with the problems of specific learning disabilities and behavior disorders in inclusive education, the second chapter deals with the issue of nutrition and health. The practical part of the thesis analyzes and evaluates data obtained through observation of school operation and internal school climate, questionnaires, worksheets and interviews. The practical part also includes the project and implementation of the project, which dealt with the topic of nourishment. The research investigates the knowledge and practical skills of pupils and the attitudes of educators in the area of nourishment. Keywords specific learning disabilities, behavior disorders, nourishment, health, pupils
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radka Růžičková 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Radka Růžičková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Radka Růžičková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.8 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 154 kB