velikost textu

Vliv výchovně vzdělávacích opatření na nutriční chování žáků 6. tříd základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv výchovně vzdělávacích opatření na nutriční chování žáků 6. tříd základních škol
Název v angličtině:
The Influence of Educational Measures on the Nutritional Behaviour of Sixth Grade
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Flanderová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
187955
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (N BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výživa, děti, zdraví, svačina, vzdělávání, škola
Klíčová slova v angličtině:
Nutrition, children, health,snack, education, school
Abstrakt:
Název: Vliv výchovně vzdělávacích opatření na nutriční chování žáků 6. tříd základních škol Autor: Tereza Babická Katedra: Speciální pedagogika Vedoucí práce: PaedDr. Eva Marádová, CSc. Abstrakt: Diplomová práce reaguje na zvyšující se rizika vzniku onemocnění související s nevhodným způsobem stravování, kterým je z odborného hlediska třeba předcházet již od raného dětství. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry jsou dostupná výchovně vzdělávací opatření v oblasti výživy a stravování účinná, a jak se jejich účinnost projevuje v chování žáků základní školy. Teoretická část se zabývá formováním stravovacích návyků dětí a vlivem těchto návyků na jejich somatický i psychický vývoj. Popisuje historický i současný pohled na danou problematiku a seznamuje s legislativním rámcem pro stravování ve školských zařízeních. V závěru teoretické části jsou uvedeny vybrané projekty, programy a studie zabývající se stravováním dětí jak v České republice, tak i v zahraničí. Praktická část analyzuje a vyhodnocuje data z výzkumného šetření na vybraných základních školách, která zjišťují, jakým způsobem si žáci 6. tříd základních škol opatřují školní svačiny a do jaké míry využívají služeb školních bufetů, automatů či obchodů v okolí školy. Výstupem této práce je návrh výukové lekce s odkazem na získaná data. Klíčová slova: Výživa, mládež, zdraví, svačina, vzdělávání, škola
Abstract v angličtině:
Title: The Influence of Educational Measures on the Nutritional Behaviour of Sixth Grade Primary School Pupils Author: Tereza Babická Department: Special Pedagogy Supervisor: PaedDr. Eva Marádová, CSc. Abstract: The master’s thesis responds to the increasing risks of developing diseases associated with inappropriate diet which should be, from a professional perspective, avoided from early childhood. The aim of the thesis is to find out to what extent the available educational measures in the area of diet and nutrition are effective and how their efficiency is manifested in the behaviour of primary school pupils. The theoretical part is concerned with the formation of eating habits of children and the influence of these habits on their somatic and mental development. It describes the historical and contemporary view of the issue and introduces a legislative framework for catering in school facilities. The end of the theoretical part features selected projects, programs and studies dealing with the eating habits of children both in the Czech Republic and abroad. The empirical part analyzes and evaluates data from research at selected primary schools, which ascertain how sixth-graders at elementary schools provide school snacks and to what extent they use the services of school buffets, vending machines or shops around the school. The output of this paper is a lesson plan with reference to the data obtained in the research. Keywords: Nutrition, youth, health, snack, education, school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Flanderová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Flanderová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Flanderová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.8 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 154 kB