velikost textu

Retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století
Název v angličtině:
Retrospective bibliography in the Czech Lands in the pre-modern period and in the 19th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Peroutková
Vedoucí:
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Id práce:
187928
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bibliografie|bibliografický popis|bibliografický soupis|knihovna|retrospektivní bibliografie|zahraniční bibliografie|záznam
Klíčová slova v angličtině:
bibliography|bibliographic description|bibliographic catalogue|library|retrospective bibliography|foreign bibliography|record
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce bude zmapovat vývoj retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století. Shrne poznatky o vybraných bibliografiích, zejména Koniášově Klíči a Jungmannově Historii literatury české. Bude se věnovat obsahové a formální stránce bibliografie. V práci také rozeberu přístup k zahraničním bibliografiím.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis was to describe the development of retrospective bibliography in the Czech lands in pre-modern period and in the 19th century. It summarizes pieces of knowledge about selected bibliographies, mainly about Klíč by Antonín Koniáš and Historie literatury české by Josef Jungmann. It will deal with content and form of bibliography. In this bachelor thesis I will also analyze the attitude to foreing bibliographies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Peroutková 1.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Lenka Peroutková 572 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Peroutková 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Peroutková 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB