velikost textu

Knižní kultura v době husitské revoluce (1419-1437)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Knižní kultura v době husitské revoluce (1419-1437)
Název v angličtině:
Book culture at the time of the Hussite Revolution (1419-1437)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Šourková
Vedoucí:
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Id práce:
187927
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Husité|husitská kultura|knižní kultura|husitská revoluce|husitská literatura|husitské knihy
Klíčová slova v angličtině:
Hussites|Hussite Culture|Bookculture|Hussite Revolution|Hussite Literature|Hussite Books
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce shrnuje na základě studia dostupné literatury poznatky o knižní kultuře v době husitské revoluce (1419-1437). První kapitola stručně představuje historický kontext, další kapitoly se věnují proměně žánrového systému v literatuře husitského období a také materiální stránce tehdejších knih. V analyticky zaměřené druhé části si práce všímá, jak podoba rukopisů souvisela s literárními žánry, ke kterým jsou přiřazena díla, jež jsou v nich obsažena. Práce je kromě uvedené kompilace postavena na vzájemném srovnání skupiny kodexů - zejména po stránce kodikologické a paleografické.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis summarizes the knowledge about the bookculture at the time of the Hussite Revolution (1419-1437) based on the study of existing literature. The first part concisely introduces the historical context, the second part is focused on the transformation of literary genre during the Hussite times and also on the material aspect of the book. The analytic second part is focused on the connection the material aspect of the book with the literary genre. The thesis is also based on the comparison of the group of specific codices particularly in their codicological and paleographic aspects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Šourková 4.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Šourková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Šourková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB