velikost textu

Novel fluorosensors based on naphthalimide derivatives

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Novel fluorosensors based on naphthalimide derivatives
Název v češtině:
Nové fluorosenzory na bázi derivátů naftalimidu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Garbárová
Vedoucí:
doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Oponent:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Konzultanti:
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Id práce:
187908
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 19.01.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
fluorescence, fluorofor, pevná fáze, chemosenzor, plynový senzor
Klíčová slova v angličtině:
fluorescence, fluorophore, solid surface, chemosensor, gas sensor
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce bylo připravit a charakterizovat fluorescenční senzory založené na fluoroforech a supramolekulárních systémech (cyklodextrinech) připojených k pevným nosičům. V této práci byly jako pevné nosiče použity 75 µm skleněné kuličky s vhodnou derivatizací povrchu a dva typy nafionových membrán. Byly syntetizovány deriváty naftalimidu s kladně nabitou částí umožňující navázání na povrchy. Kladně nabitý derivát naftalimidu byl nejdříve připojen elektrostatickými interakcemi na záporně nabité pevné nosiče a stupeň navazování byl sledován pomocí UV-VIS absorpční spektroskopie. Alternativně byl na pevný povrch rovněž navázán kladně nabitý derivát β- cyklodextrinu v ekvimolárním poměru s naftalimidovým fluoroforem. Těžištěm práce bylo měření fluorescenční senzorové odezvy připravených systémů v plynné a kapalné fázi na homologickou řadu n-alkoholů (methanol až n-hexanol). Pro studované senzorové systémy byly vyhodnoceny vybrané statické a dynamické senzorové parametry – citlivost, mez detekce, lineární dynamický rozsah a časová konstanta senzorové odezvy. Praktická využitelnost připravených senzorových systémů byla zkoumána pro detekci ethanolu v benzínu. Měření fluorescenční senzorové odezvy senzorových systémů na bázi naftalimidového fluoroforu a β-cyklodextrinů připojených k nafionové membráně potvrzují realizovatelnost navrženého senzorového systému. Klíčová slova: fluorescence, fluorofor, pevná fáze, chemosenzor, plynový senzor
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis was to prepare and characterize fluorescence sensor systems based on fluorophores and supramolecular components – cyclodextrins - attached to solid supports. In this work, functionalized 75 µm glass beads and two types of Nafion membranes were used as negatively charged solid surfaces. Derivatives of naphthalimide with a positively charged part allowing the attachment to surfaces were synthesized. The positively charged naphthalimide derivative was then attached on negatively charged surfaces via electrostatic interactions and the binding to the solid supports was examined using UV-VIS spectroscopy. Alternatively, the positively charged β-cyclodextrin derivative was also attached to the surface in an equimolar ratio with PNI-HEMPDA. The focus of the work were measurements of fluorescence sensor responses in the gas and liquid phase to linear alcohols – methanol to n-hexanol – for all sensor systems. For the studied sensor systems, the selected sensor parameters were determined – sensitivity, the limit of detection, linear dynamic range and a sensor response time constant. A practical application of the novel sensor system for the detection of ethanol in gasoline was examined. Fluorescence sensor response measurements of the prepared systems based on naphthalimide and β-cyclodextrin derivatives attached on Nafion membrane confirm the feasibility of the proposed sensor system. Keywords: fluorescence, fluorophore, solid surface, chemosensor, gas sensor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Garbárová 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Garbárová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Garbárová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 152 kB