velikost textu

Možnosti zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Improving teaching of pupils with different mother tongues at primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Brázdilíková
Vedoucí:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Horáčková
Id práce:
187899
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žák s odlišným mateřským jazykem, primární vzdělávání, žák cizinec, speciální vzdělávací potřeby, individuální vzdělávací program,
Klíčová slova v angličtině:
pupil with different mother tongue, primary education, special educational needs, individual training programme,
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá možnostmi zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ. V teoretické části je analyzována dostupná odborná literatura týkající se předmětného tématu. Práce odpovídá na otázky: Jakým způsobem je možné podporovat žáky s odlišným mateřským jazykem (dále také „OMJ“)? Jaké přístupy a metody je možné při výuce žáků cizinců zvolit, aby došlo ke zkvalitnění a usnadnění vzdělávání žáků s OMJ? Jak zařídit, aby se maximálně rozvíjeli ve stejném čase všichni žáci ve třídě? Z poznatků teoretické části práce je čerpáno při návrhu intervencí v empirické části práce. Empirická část je založena na akčním výzkumu s cílem ověřit metody a postupy vedoucí ke zkvalitnění a usnadnění výuky pro žáka s odlišným mateřským jazykem. V průběhu několika měsíců intenzivní spolupráce s konkrétním žákem byly zkoumány a hledány cesty ke zkvalitnění výuky. Ukázalo se, že ne všechny zvolené postupy a metody jsou náležitě efektivní. Dále bylo potvrzeno, že dosažení některých konkrétních cílů, vedoucích ke zkvalitnění a usnadnění výuky, je dlouhodobý proces, přičemž efektivitu a úspěšnost ovlivňuje řada vnějších a vnitřních faktorů, které jsou rovněž v diplomové práci zaznamenány. V diplomové práci je poukázáno na metody a postupy, kterými lze vytyčeného cíle, respektive zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem dosáhnout, a zároveň jsou konkretizovány i předpoklady stran učitele, žáka, rodiny, školy, které jsou pro dosažení cíle nezbytné.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with possibilities of improving the teaching of pupils with a different mother tongue at primary school level. The theoretical part analyzes the available literature on the subject. The thesis answers questions as: How is it possible to support pupils with a different mother tongue? Which approaches and methods can be used while teaching foreign pupils to improve and facilitate the education of pupils with different mother tongues? How to ensure that all the pupils in the class develop the same skills at the same time? The gained knowledge from the theoretical part of the thesis is used to create interventions and empirical part of the thesis. Empirical part of the thesis is based on a research to test methods and practices to improve and facilitate the teaching of the pupils with a different mother tongue. In the course of several months of intense collaboration with a particular pupil, the ways to improve the quality of teaching have been investigated. It turned out not all of the methods and practices are effective. Furthermore, it has been also confirmed that the achievement of some specific goals for improving and facilitating teaching is a long-term process. The efficiency and success are influenced by a number of internal and external factors, that are also covered in the diploma thesis. The diploma thesis highlights the methods and practices that can be used to achieve a certain goal, in other words, it demonstrates how to improve the quality of teaching of pupils with a different mother tongue. And at the same time all the necessary assumptions of the teacher, pupil, family and school are shown.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Brázdilíková 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Brázdilíková 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Brázdilíková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Stará, Ph.D. 619 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Horáčková 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB