velikost textu

Změna tepové frekvence při posturální terapii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna tepové frekvence při posturální terapii
Název v angličtině:
The change in heart rate during postural therapy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Čurdová
Vedoucí:
MUDr. Eugen Rašev
Oponent:
PhDr. Tereza Nováková, PhD.
Id práce:
187897
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posturální stabilizace, Propriomed, srdeční frekvence, tepová frekvence, OwnIndex
Klíčová slova v angličtině:
postural stabilization, Propriomed, heart rate, pulse, OwnIndex
Abstrakt:
Abstrakt Název: Změna tepové frekvence při posturální terapii Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit míru závislosti mezi úrovní posturální stabilizace na základě posturálního provokačního testu s pomůckou Propriomed a změnou tepové frekvence monitorovanou v průběhu tohoto vyšetření, resp. terapie. Metody: Experimentální studie zahrnuje vzorek 18 zdravých probandů ve věku 20-30 let. Pro zhodnocení úrovně posturální stabilizace byla zvolena pomůcka Propriomed, senzory snímající pohyb Propriomedu a výchylky v oblasti ramenního pletence, ruky a pánevního pletence, a dále program Microswing 5.0. Ke snímání tepové frekvence během testování s Propriomedem byl použit sporttester Polar RS800CX. Pomocí něj byla hodnocena také úroveň tělesné zdatnosti, a to na podkladě tzv. Polar fitness testu™ (OwnIndex), který je založen mimo jiné na sledování variability srdeční frekvence v klidu. Vyhodnocení výsledků a zjišťování jejich závislosti bylo provedeno v programu Microsoft Office Excel 2007. Výsledky: Mezi úrovní posturální stabilizace během konkrétního provokačního testu a rozdílem mezi maximální a minimální tepovou frekvencí dosaženou během tohoto testu nebyla prokázána statisticky významná závislost. Při sledování změn hodnot tepové frekvence během série šesti provokačních testů byly u osob s nižší kvalitou posturální stabilizace prokázány větší rozdíly v hodnotách maximální tepové frekvence na začátku a na konci série. Byla také prokázána statisticky významná pozitivní korelace mezi úrovní posturální stabilizace a úrovní aerobní zdatnosti na podkladě Polar fitness testu™. Klíčová slova: posturální stabilizace, Propriomed, srdeční frekvence, tepová frekvence, OwnIndex
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The change in heart rate during postural therapy Objectivies: The main aim of this thesis is to objectivize the relationship between the quality of postural stabilization according to the postural provocation test with Propriomed and changes in heart rate, which are monitored during this test (or therapy). Methods: The experimental study includes 18 healthy probands at the age of 20-30 years. To evaluate the level of postural stabilization was used the aid Propriomed, sensors to record movements of Propriomed, shoulder girdle, hand and pelvis; and the measuring program Microswing 5.0. To heart rate monitoring during Propriomed testing was used the sporttester Polar RS800CX. This sporttester was used to evaluate the physical fitness according to the Polar Fitness Test™ (OwnIndex), too. Polar Fitness Test™ is based on the heart rate variability monitoring. The evaluation of results and statistic data processing were done in Microsoft Office Excel 2007. Results: Between the level of postural stabilization in the postural provocation test and the difference between the maximum and minimum heart rate achieved during this test, no statistically significant relationship was demonstrated. When monitoring heart rate changes during the series of six provocation tests, people with lower quality of postural stabilization showed greater differences in peak heart rates at the start and at the end of the series. There was also demonstrated a statistically significant correlation between the level of postural stabilization and the level of aerobic fitness according to the Polar Fitness Test™. Keywords: postural stabilization, Propriomed, heart rate, pulse, OwnIndex
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Čurdová 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Čurdová 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Čurdová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eugen Rašev 565 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Nováková, PhD. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB